Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Urzędnik w szkole – oferta pracy

Opublikowano: 2020-07-02 17:42:42, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. finansowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze — specjalista ds. finansowych.

1. Miejsce pracy / nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie ul. Bł. Karoliny 21

35-119 Rzeszów

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Planowane zatrudnienie: 1.08.2020r.

5. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe — kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, prawo lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości lub praca min. 4 lata na wskazanym stanowisku w jednostce budżetowej,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera (pakiet MSOffice, poczta elektroniczna, Internet).

 

6. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość regulacji prawnych w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela,

Kodeksu Pracy.

- znajomość przepisów podatkowych, płacowych, szczególnie związanych z podatkiem

VAT.

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

- umiejętność obsługi komputera i programów: Finanse Optivum, Płatnik, System informacji Oświatowej — SIO.

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Planowe i rytmiczne realizowanie przyznawanego budżetu,

- Księgowanie dowodów księgowych,

- Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno — rachunkowym,

- Sporządzanie sprawozdań finansowych,

- Sporządzanie przelewów,

- Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji JPK VAT-7,

Prowadzenie na bieżąco ksiąg finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (WRD),

- Rozliczanie we współpracy z Intendentem SPI 8 stołówki szkolnej (m. innymi kontrola i rozliczanie wpłat od uczniów za żywienie),

- Uzgadnianie stanu magazynowego z ewidencją prowadzoną przez księgowość, Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowych,

- Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeb placówki.

 

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- Zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystana sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych,

- Zakres wykonywanych obowiązków dotyczy stanowiska urzędniczego, praca na tym stanowisku ma charakter biurowy,

- Praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%

 

10. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV), list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik 1) do ogłoszenia), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, oświadczenie kandydata (Załącznik 2 do ogłoszenia) opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych, - posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie, że dana osoba nie była skazana prawomocny wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

 

11. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 21 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko — specjalista ds. finansowych w Szkole Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2020 r. do godziny 14.30; decyduje data otrzymania aplikacji przez SP 18 w Rzeszowie.

Aplikacje, które wpłyną do SP 18 w Rzeszowie po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w SPI 8 przy ul. Bł. Karoliny 21.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2, inform uję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych: Administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 1 8, ul. Błogosławionej Karoliny 21 , 35-119 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Wioletta Rozesłaniec, kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iodl@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej. Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mariusz Stochla, e-mail: iodl@erzeszow.pl, tel. 17875 43 74.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: Dane przetwarzane są w celu: a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze -w związku z art. 6ust. I lit. c)RODO; b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi -w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; c) realizacji umów zawartych z kontrahentami -w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; d)w pozostałych przypadkach -na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody —w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, b)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy:•dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane••osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;•osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. I ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;•dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem••dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; c)wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. I lit. e) RODO, Dw przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje: W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

Dokumenty do pobrania: 

        Załącznik Nr 1 kwestionariusz osobowy (37,00 kB)

Załącznik Nr 2 oświadczenia (27,00 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij