Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Opublikowano: 2020-05-04 08:58:27, przez: admin, w kategorii: Ogłoszenia

Postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

Sprzedający informuje, że przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 5/13 o powierzchni 2594 m2 wraz z prawem własności budynku administracyjnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Tarnowie przy  ul. Wojciecha Bandrowskiego 16A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowie,  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TR1T/00067042/9.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o łącznej powierzchni 3180 m2 oraz wybrukowanym placem. Główna część budynku biurowego wybudowana w 1987 r. jest  4 piętrowa i wyposażona w windę. W 2004 r. dokonano rozbudowy i modernizacji, w tym rozbudowano powierzchnię 434 m2.

Dla terenów, na których położona jest ww. nieruchomość nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa (Uchwała Rady Miejskiej  w Tarnowie Nr XI/214/99 z dnia 15 lipca 1999 r. z późn. zm.), nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem U – tereny usług.

Nieruchomość nie jest objęta umowami najmu. Nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe, ani administracyjne. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń nie wpisanych w księdze wieczystej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wystąpiła do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 5/13 na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika wieczystego działki nr 5/14, 15/16, 15/17, 15/24, 15/25 i 15/26.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość przekazania nieruchomości nabywcy do czasu przeniesienia wszystkich pracowników ze sprzedawanego budynku do innej lokalizacji, jednak nie później niż do 01.10.2020 r.  

Cena wywoławcza netto wynosi 8 900 000,00 zł.  Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej  w dniu sprzedaży. 

Warunki Postępowania: 

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 445 000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

2.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:  31 1140 1977 0000 5803 0100 1001;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wadium w pieniądzu powinno zostać wniesione nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym w Ogłoszeniu ostatnim dniem do składania ofert tj. do dnia 26.06.2020 r. 

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Oferent dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Sprzedającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Oferent jest związany ofertą.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w ust. 2 pkt. 2.1. powyżej.

6. Wadium Oferentów, których oferta nie została wybrana, zostaje zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otwarcia ofert lub od daty unieważnienia Postępowania, z uwzględnieniem następujących postanowień:

6.1. wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta, w kwocie nominalnej bez odsetek, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta;

6.2. wadium wniesione w formie niepieniężnej zostanie odesłane listem poleconym na adres wskazany przez Oferenta.  

7. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości i staje się zaliczką, dla której należy wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej Oferentowi, którego oferta została wybrana, następuje w terminie do czternaście dni roboczych po zapłaceniu przez niego całości ceny nabycia. Wadium złożone w formie niepieniężnej zostanie odesłane listem poleconym na wskazany przez Oferenta adres.

9. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta zostaje wybrana:

9.1. uchyli się z własnej winy od zawarcia umowy, przy czym za uchylenie się z własnej winy będzie także uważane nieprzedstawienie najpóźniej w dniu w jakim miało dojść do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego jakiegokolwiek dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy;

9.2. nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, chyba że strony zdecydują inaczej.

10. O przepadku wadium Sprzedający powiadamia Oferenta na piśmie.

11. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej i powinny zawierać: 

11.1. dane Oferenta – firmę i siedzibę lub imię i nazwisko, dokładny adres, NIP lub PESEL; 

11.2. oznaczenie Nieruchomości, której dotyczy oferta; 

11.3. oferowaną cenę netto; 

11.4. oświadczenie Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia Umowy w terminie ustalonym przez Sprzedającego;

11.5. pisemne podanie numeru rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;

11.6. pisemne zobowiązanie Oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem Umowy sprzedaży, tj. najpóźniej 1 dzień roboczy przed podpisaniem Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (chyba że strony postanowią inaczej) oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia Umowy sprzedaży, w tym opłat notarialnych i podatków;

11.7. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami Postępowania i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości oraz oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych; 

11.8. datę sporządzenia oferty, podpis Oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym; 

11.9. potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie z ust. 4; 

11.10. jeżeli Oferentem jest osoba prawna: aktualny odpis w właściwego rejestru, w przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

11.11.  gdy Oferent nie jest przedsiębiorcą: kserokopia dowodu osobistego; 

11.12. w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany, za wyjątkiem osób fizycznych nie działających jako przedsiębiorca;

11.13. jeżeli z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające to uprawnienie.

11.14. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty. Za aktualny uznaje się dokument wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta, osobę upoważnioną do występowania w jego imieniu lub notarialnie.

11.15. Do ofert należy dołączyć także:

11.15.1 oświadczenie Oferenta iż nie zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty tj. iż Oferent nie jest:

11.15.1.1. członkiem organów spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;

11.15.1.2. osobą, której powierzono wykonanie czynności związane z przeprowadzeniem Postępowania;

11.15.1.3. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w ust. 11.15.1.1. i 11.15.1.2. powyżej;

11.15.1.4. osobą skazaną prawomocnie za przestępstwo;

11.15.1.5. podmiotem lub osobą wobec której wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

11.15.1.6. podmiotem lub osobą znajdującą się na Liście Nierzetelnych Dostawców Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A.;

12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej nienaruszonej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przez osoby nieupoważnione. Koperta powinna zostać zaadresowana na adres Sprzedającego, podany w Ogłoszeniu i być opatrzona danymi Oferenta, obejmującymi: 

12.1. nazwę podmiotu; 

12.2. adres podmiotu; 

12.3. numer telefonu oraz adres e-mail; 

12.4. tytuł „Oferta nabycia nieruchomości położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Adama Mickiewicza 3”.

13. Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godz. 14:00. 

14. Miejsce składania ofert Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul.  Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa. 

15. Oferent jest związany ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem jej złożenia.

16. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OGP GAZ-SYSTEM S.A., w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 13.

17. O wynikach przetargu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie. 

18. Postępowanie wygrywa Oferent, który złożył najwyższą ofertę cenową. 

19. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, Sprzedający poinformuje Oferentów pisemnie o terminie, miejscu i zasadach kontynuacji Postępowania w formie licytacji. 

20. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 17, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni licząc od dnia dokonania wyboru oferty. 

21. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet Ceny nabycia. 

22. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników Postępowania, o którym mowa w ust. 17,  nie zaoferuje Ceny wywoławczej.

23. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania Ofert oraz prawo unieważnienia Postępowania w całości lub w części bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków i bez podania przyczyny. 

24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia lub warunków Postępowania, zamknięcia lub zawieszenia Postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania Postępowania bez podania przyczyny, aż do momentu zawarcia Umowy.

25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów, którzy wnieśli w wymaganym terminie wadium do złożenia wyjaśnień, jeśli oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, a także do jej uzupełnienia jeśli jest niekompletna.

26. Do sprzedaży dochodzi z chwilą zawarcia Umowy.

27. Zawarcie Umowy sprzedaży z wybranym Oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Postępowania. 

28. Oferent, który wygra Postępowanie zobowiązany jest do: 

28.1. zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego; 

28.2. poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych i podatków związanych z nabyciem Nieruchomości; 

28.3. zapłaty Ceny nabycia, najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia Umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, chyba że strony zdecydują inaczej. Przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Nabywca, który nie uiści Ceny nabycia zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium, jeżeli było wymagane.

29. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

30. Oferta, oświadczenia i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w formie papierowej.

31. Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu, które może być wykonane w terminie miesiąca od otrzymania przez Prezesa KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. Do przekazania ww. zawiadomienia obowiązany jest notariusz sporządzający umowę sprzedaży.

32. Informacji o przedmiocie i warunkach Postępowania oraz możliwości zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości udziela: Rafał Bobik, tel. 885-540-070, e-mail: rafal.bobik@gaz-system.pl,  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.   ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 

Załącznik:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Informacja dot. ochrony danych osobowych 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij