Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2020-04-23 14:07:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KROSNO.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Ogłoszenie o naborze nr 62889 z dnia 23.04.2020 r.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

ul. ks. P. Ściegiennego 6A

38-400 Krosno

 

WARUNKI PRACY

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.

Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych,

realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,

prowadzenie spraw dotyczacych zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,

szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych,

kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych,

opracowywanie Planu Ochrony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz nadzorowanie jego realizacji,

prowadzenie kancelarii niejawnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

posiadanie Poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,

wiedza z zakresu służby cywilnej i ochrony danych osobowych,

biegła obsługa komputera,

umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

doświadczenie zawodowe powyżej 6 m-cy w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

wiedza z zakresu dostępu do informacji publicznej,

inicjatywa, samodzielność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.

ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A

38-400 Krosno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wiw.krosno.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem " Ogłoszenie o naborze Nr 62889 - Imię i nazwisko ..." w terminie do 4.05.2020r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

- Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań.

- Oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.

- Oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania.

- Do składnia dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij