Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w policji – stanowisko cywilne

Opublikowano: 2020-04-20 10:58:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PRZEWORSK.

Fot. Policja

Fot. Policja

 

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Ogłoszenie o naborze nr 62856 z dnia 18.04.2020 r.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: archiwizacji i ochrony danych osobowych

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Miejsce wykonywania pracy: Przeworsk

Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: praca kancelaryjno-biurowa,ośmiogodzinny system pracy, stałe stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Realizacja zadań na opisywanym stanowisku odbywa się samodzielnie. Praca z wykorzystaniem monitora ekranowego.

 

ZAKRES ZADAŃ

- przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych KPP w Przeworsku i KP w Kańczudze i Sieniawiena podstawie obowiazujacych przepisów oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym

- udostęnianie akt upoważnionym osobom i komórkom organizacyjnym po wypełnieniu wniosku o udostępnienie i uzyskaniu zgody kierownika jednostki

- udzielanie informacji -prowadzenie kwerend na podstawie akt i dokumentacji znajdującej się w składnicy akt

- wykonywanie kserokopii, wydawanie zaswiadczeń na podstawie dokumentacji archiwalnej

- udzielanie instruktażu policjantom i pracownikom Policji dotyczącego przygotowania, kompletowania i opisywania dokumentacji przeznaczonej do przekazania do składnicy akt

- prowadzenie rejestrów ewidencyjnych składnicy akt

- prowadzenie rejestru protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. "BC"

- zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem i ich konserwacja

- sporządzenie protokołów brakowania kategorii "B" dla dokumentacji niearchiwalnej, której minął już czas przechowywania w składnicy akt

- opisywanie teczek przekazanych do składnicy , nadanie numeru spisu oraz opieczętowanie pieczątkami składnicy

- niszczenie dokumentów po zatwierdzeniu protokołów brakowania kategorii "B"

- sprawdzenie poprawności sporządzania protokołów brakowania akt kat. " BC" oraz dokumentacji kat. "BC" pod względem prawidłowości kwalifikacji

- prowadzenie ewidencji i rejestru resortowych i poza resortowych aktów prawnych oraz dziennika przepisów Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku

- prowadzenie i aktualizowanie bazy aktów prawnych w KPP w Przeworsku

- zapoznanie wskazanych policjantów i pracowników z decyzjami, aktami prawnymi i innymi pisemnymi poleceniami zgodnie z dekretacją przełożonych

- coroczna aktualizacja aktów prawnych

- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników , którzy przetwarzają dane osobowe , o obowiązkach spoczywających na nich z mocy Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

- monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia , innych przepisów Unii lub praw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych

- udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia

- współpraca z organem nadzorczym

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem

- informowanie administratora danych oraz osób zajmujących sie przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich z mocy ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych

- prowadzenie działań podnoszacych świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania

- monitorowanie zgodności przetwrzania danych administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami ustawy oraz innymi przepisami doyczącymi ochrony danych

- monitorowanie realizowania polityk Administratora w dziedzinie danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem

- współpraca z organem nadzorczym tj.Prezesem Urzędu oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem

- monitorowanie zaleceń , o których mowa a art. 38 ust. 4 oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących im praw o których mowa w rozdziale 4 ustawy

- przygotowanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych w przypadku , o których mowa w art. 37 ustawy oraz monitorowanie wykonywania tych zaleceń

- sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok , do końca I kwartału za rok ubiegły sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

umiejętność interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce

umiejętność organizacji pracy własnej

umiejętność rozwiązywania problemów , działania w sytuacjach stresowych , łatwość w komunikacji

umiejetności redakcyjne , obsługi komputera i edytora tekstu

znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji , ustawy o ochronie danych osobowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28.04.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

ul. Stepkiewicza 1

37-200 Przeworsk

z dopiskiem Zespół Kadr i Szkolenia

Wydział Wspomagajacy pok.26

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policjiw Przeworsku ( tel. 16 6412305)

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.przeworsk@rz.policja.gov.pl tel. 166412326

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane wyłacznie na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć ,wiek, niepełnosprawność,rasę,narodowość,przekonania polityczne, przynależność związkową ,pochodzenia etniczne, wyznanie , orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij