Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Dotacje na założenie firmy - trwa nabór

Opublikowano: 2020-04-01 17:12:38, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy w terminie:
od 25.03.2020r. do 03.04.2020r do godz. 16.00.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres e-mail:: projekt@eds-fundacja.pl. lub info@inspires.pl
 2. Oprócz dokumentów wymienionych  §5 pkt. 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, każdy kandydat/tka na uczestnika projektu zobligowany jest dołączyć do dokumentów  dodatkowe OŚWIADCZENIE
 3. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 4. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf - w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.
 5. Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie
 6. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.
 7. Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.
 8. Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy wysłać zwykłym listem (NIE POLECONYM!) na adres:
  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  ul. 3 Maja 18/5a 20-078 Lublin
 9. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail. Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po jej zakończeniu nie będą rozpatrywane
 10. Przypominamy, iż zastrzegamy sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 120% formularzy rekrutacyjnych w ramach danej ścieżki, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej na min. 24 godziny przed zamknięciem rekrutacji.
 11. Zastrzegamy sobie również możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu spełniających kryteria udziału w Projekcie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, planujemy przeprowadzenie części zadań zaplanowanych w projekcie zdalnie, tj. przez telefon, komunikator Skype lub inne narzędzia do prowadzenia szkoleń online. Rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym odbywać się będą telefonicznie w wyznaczonym wcześniej terminie. Zajęcia indywidualne w ramach projektu (Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe) zostaną przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Skype. Wobec czego wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie, powinni posiadać konto na tymże komunikatorze. Informujemy również o tym, że w przypadku przedłużającego się stanu epidemicznego w kraju, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu może mieć również formę zajęć online. Na bieżąco będziemy informować osoby zainteresowane o podejmowanych działaniach w projekcie.

Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu pracownicy biura projektu pracują zdalnie, a jedynymi sposobami kontaktu są:

e-mail: projekt@eds-fundacja.pl
lub
telefon komórkowy: 727-400-872 lub 576-325-861

 

Projekt „Młodość moją szansą!” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

 

CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zmianę lub podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) u 102 osób w wieku 18-29 lat znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej z obszaru województwa podkarpackiego przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia na podstawie Indywidualnego Planu Działań. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

 

DLA KOGO?

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 102 osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują woj. podkarpackie,
  • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • są w wieku 18-29lat (do ukończenia 30r.ż)
  • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub
  • należą do grupy tzw. ubogich pracujących lub są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub są rolnikami lub domownikami rolnika i zamierzają odejść z rolnictwa
  • nie należą do grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Kryteria strategiczne:

   • osoby bierne zawodowo,
   • osoby niepełnosprawne,
   • kobiety ,
   • osoby zamieszkujące miasta średnie; w tym tracące funkcje społeczno – gospodarcze,
   • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).

 

Formy wsparcia

   • I ŚCIEŻKA WSPARCIA – DOTACJE
   • II ŚCIEŻKA WSPARCIA – SZKOLENIOWO – STAŻOWA

WIęcej informacji w zakłądce O PROJEKCIE

 

Zasady uczestnictwa

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania w zakładce: POBIERZ

 

Dodatkowo zapewniamy

   • Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
   • Stypendium stażowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
   • Zwrot kosztów dojazdu na zajęci;
   • Catering;
   • Materiały dydaktyczne.

 

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.02.2020r. do 30.06.2021r.

 

DO POBRANIA

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij