Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2020-04-01 12:41:08, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

DĘBICA.

 

Młodszy referent Działu Kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Dębicy

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym

Umowa o pracę na czas nieokreślony, cały etat, jedna zmiana

Płaca: od 3 363 zł brutto

Wymagania

kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie– o profilu technicznym

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1427 z późn. zm.) oraz z §1 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r, poz. 1427 z późn. zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega;
 • wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia. UWAGA – ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (załącznik do ogłoszenia);

oraz

 • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do ogłoszenia),

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

 

UWAGA!!!!!! WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJĄ CHARAKTER CZASOWY I PRZEJŚCIOWY

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy przesłać W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres oisw_rzeszow@sw.gov.pl . A W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ZA POMOCĄ PRZESYŁKI POCZTOWEJ POLECONEJ ZE WSKAZANIEM MOŻLIWOŚCI I RODZAJU KOMUNIKOWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie (liczy się data wpływu) na adres ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów z dopiskiem „Nabór na stanowisko (wskazać stanowisko i jednostkę)”.

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji aplikacyjnej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu!

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 10 kwietnia 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu!

1 Oświadczenie - testy śprawnościowe

2 załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA

3 załącznik nr 2 - zgoda klauzula postępowanie rekrutacyjne f-sz RODO 1

Więcej infiormacji na stronie OISW https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-rzeszowie-nabor-nr-12020-dla-jednostek-podleglych-dyrektorowi-okregowemu-sluzby-wieziennej-w-rzeszowie 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij