Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Praca w Zakładzie Karnym

Opublikowano: 2020-03-31 19:34:13, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

fot. OISW Rzeszów

fot. OISW Rzeszów

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631), a także Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ NR 1/2020 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE NA ROK 2020

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku został określony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na następujące dni:

 • 1, 8, 15, 22 czerwca 2020 r.,
 • 1, 6, 13, 20, 27 lipca 2020 r.,
 • 3, 10, 17, 24 sierpnia 2020 r.,
 • 1, 7, 14, 21 września 2020 r.,
 • 1, 5, 12, 19, 26 października 2020 r.,
 • 2, 9, 16, 23 listopada 2020 r.

Liczba stanowisk w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i działach służby, na które jest prowadzony nabór do służby w Służbie Więziennej:

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica:

 • strażnik działu ochrony16 etatów - kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
 • młodszy referent działu finansowego – 2 etaty – kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie – o profilu ekonomicznym. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.
 • młodszy referent działu ewidencji – 1 etat – kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie – o profilu administracyjnym, prawnym. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.
 • młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – 1 etat - kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie– o profilu technicznym. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.

Zakład Karny w Medyce 404 D, 37-732 Medyka:

 • strażnik działu ochrony4 etaty - kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
 • młodszy wychowawca działu penitencjarnego –1 etat – kandydat powinien legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Zakład Karny w Przemyślu ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl:

 • strażnik działu ochrony4 etaty - kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
 • młodszy wychowawca działu penitencjarnego –1 etat - kandydat powinien legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych 153, 38-623 Uherce Mineralne:

 • młodszy wychowawca działu penitencjarnego –1 etat – kandydat powinien legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów:

 • strażnik działu ochrony11 etatów - kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
 • młodszy psycholog działu penitencjarnego –2 etaty – kandydat powinien legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku psychologia. Mile widziane, aby zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka kandydat na powyższe stanowisko posiadał jedno z poniższych:
  1. Certyfikat psychoterapeuty;
  2. Zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
  3. Zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1427 z późn. zm.) oraz z §1 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r, poz. 1427 z późn. zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega;
 • wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia. UWAGA – ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (załącznik do ogłoszenia);

oraz

 • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do ogłoszenia),

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

 

UWAGA!!!!!! WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJĄ CHARAKTER CZASOWY I PRZEJŚCIOWY

 

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy przesłać W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres oisw_rzeszow@sw.gov.pl . A W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ZA POMOCĄ PRZESYŁKI POCZTOWEJ POLECONEJ ZE WSKAZANIEM MOŻLIWOŚCI I RODZAJU KOMUNIKOWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie (liczy się data wpływu) na adres ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów z dopiskiem „Nabór na stanowisko (wskazać stanowisko i jednostkę)”.

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji aplikacyjnej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu!

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 10 kwietnia 2020 r.Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu!

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z poźn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
 • Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

II. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 pod numer telefonu 514 904 834.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów). ROZMOWY KWALIFIKACYJNE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE,
 3. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut). TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO,
 4. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów). INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM,
 6. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego w terminie 3 dni ogłaszając listy rankingowe kandydatów i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na adres elektronicznej skrzynki pocztowej oisw_rzeszow@sw.gov.pl .

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;
 7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 76, tel. 17 85 80 780.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, e-mail: iod_oisw_rzeszow@sw.gov.pl, tel. 17 85 80 795.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij