Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Inspektoracie Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2020-03-04 14:32:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 61864 z dnia 04.03.2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz do spraw: monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych

w Departamencie Monitoringu Środowiska w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

ul. Gen. M. Langiewicza 26

35-101 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach – 3 piętrowy budynek, brak windy

- stanowisko pracy mieści się na III piętrze.

 

ZAKRES ZADAŃ

Wykonywanie pod nadzorem przełożonego prac związanych z oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o jakości stanu akustycznego środowiska w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu oraz wykonywanie, pod nadzorem przełożonego, prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego, dla województwa, w celu zapewnienia informacji o stanie środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych.

Opracowywanie, pod nadzorem przełożonego, odpowiednich części wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu, w zakresie merytorycznym stanowiska

Uczestnictwo, pod nadzorem przełożonego w opracowywaniu raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska oraz poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w województwie lub innym wyznaczonym regionie, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska,

4. Udział, pod nadzorem przełożonego, we wprowadzaniu danych do bazy EHALAS i Jelmag w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu oraz w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych,

Udostępnianie danych dla województwa lub innego wyznaczonego regionu o stanie środowiska w zakresie hałasu oraz pól elektromagnetycznych poprzez różne kanały dystrybucji,

Udział, pod nadzorem przełożonego, w prowadzeniu rejestru obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, przy współpracy z Wydziałem Inspekcji WIOŚ (o którym mowa w art. 124 ustawy Poś),

Gromadzenie informacji o instalacjach emitujących pem w oparciu o dane przekazywane zgodnie z art. 122a ustawy Poś i udostępnianie gromadzonych wyników pomiarów, o których mowa w art. 122a ustawy Poś, Wydziałowi Inspekcji WIOŚ,

Pozyskiwanie danych i informacji o pomiarach, źródłach hałasu i innych dotyczących hałasu w środowisku w celu dokonania oceny klimatu akustycznego w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska, ochrona środowiska, fizyka, akustyka, geoinformatyka, planowanie przestrzenne lub inne, z udokumentowanym zakresem z dziedziny akustyki i/lub systemów informacji przestrzennej(GIS);

znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem; znajomość dyrektyw UE w zakresie hałasu środowiskowego;

znajomość podstawowych pojęć z zakresu akustyki;

biegła znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, Internet;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem lub w obszarze badań stanu akustycznego środowiska lub w obszarze GIS,

znajomość języka angielskiego na poziomie A2

znajomość oprogramowania GIS

znajomość oprogramowania do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu,

posiadanie prawa jazdy kat. B

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie znajomości języków obcych

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 18.03.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

z dopiskiem: „13/DMŚ/RWMŚ/2020”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gios.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

  

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij