Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w policji - stanowisko cywilne

Opublikowano: 2020-03-04 10:44:04, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

TARNOBRZEG.

 

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Ogłoszenie o naborze nr 61958 z dnia 04.03.2020 r.

 

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent do spraw: ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, administracja bezpieczeństwa informacji, wprowadzanie danych do bazy KSIP

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna

 

Miejsce wykonywania pracy:

Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 2

 

WARUNKI PRACY

-praca administracyjno-biurowa,

-praca jednozmianowa,

-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

-naturalne i sztuczne oświetlenie,

-obsługa urządzeń biurowych,

-praca w pozycji siedzącej

Stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze, wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, budynek jest wyposażony w windę.

 

ZAKRES ZADAŃ

ustalanie wymagań bezpieczeństwa, opracowywanie dokumentacji, procedur, instrukcji i zaleceń oraz standaryzacja systemów i urządzeń teleinformatycznych do przetwarzania i wytwarzania informacji niejawnych oraz danych osobowych

przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych i wytwarzanych informacji niejawnych oraz danych

nadzór nad wdrażaniem i eksploatacją oraz zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu do wykorzystywanych systemów teleinformatycznych

monitorowanie bezpieczeństwa

okresowe przeglądy ryzyka i analizowanie skuteczności zabezpieczeń

sporządzanie zbiorczych raportów o stanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji niejawnych oraz danych osobowych w komórkach organizacyjnych

przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych wytwarzanych i przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych

wyjaśnianie i reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa

odpowiedzialność za jakość i terminowość wprowadzanych danych do bazy KSIP /Krajowy System Informacji Policji/, rejestracja informacji o przestępstwie

rejestrowanie,weryfikowanie,modyfikowanie i usuwanie informacji o osobach, pojazdach, dokumentach,rzeczach w bazie KSIP w celu rzetelnego gromadzenia danych oraz udzielania informacji

dokonywanie sprawdzeń osób, pojazdów, dokumentów i rzeczy w bazie KSIP

rejestrowanie,weryfikowanie,modyfikowanie i usuwanie informacji o osobach, pojazdach, dokumentach,rzeczach w bazie PSI /Policyjny System Informacyjny/

dokonywanie sprawdzeń w bazie KCIK /Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych/

przetwarzanie informacji w Systemie Analitycznym w celu przygotowania danych do sporządzania raportów, analiz, typowań lub zestawień

wprowadzanie i weryfikacja do systemu ERCDŚ /Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych/

dokonywanie sprawdzeń w bazach poza policyjnych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie informatyczne

doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań

znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych

dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sporawdzajacego

organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe informatyczne

doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat na stanowisku o podobnym zakresie zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

39-400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji tel. 15 8513305

Kontakt do inspektora ochrony danych: Naczelnik Wydziału Wspomagającego tel. 158513201

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Wydział Wspomagajacy

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

tel. do kontaktu 15 8513360

 

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij