Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Parking dla śmieciarek: Władze Rzeszowa apelują do wojewody

Opublikowano: 2020-02-19 14:06:13, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Parking dla śmieciarek: Władze Rzeszowa apelują do wojewody

 

Od kilku miesięcy toczy się spór między władzami województwa a władzami Rzeszowa o lokalizację parkingu dla samochodów z odpadami, które zostały zatrzymane za brak odpowiednich dokumentów.

Sejmik województwa uchwalił, że parking taki będzie wyznaczony na terenie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Komunikacji przy ul. Ciepłowniczej, gdzie odbywa się sortowanie odpadów. Przeciwko temu protestują – podobnie jak przeciwko poprzedniej lokalizacji – władze Rzeszowa.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie kieruje pismo do wojewody w tej sprawie. Z kolej oświadczenie przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. MPGK jest dzierżawcą terenu, zaś MPWiK właścicielem. Obydwa podmioty zwracają uwagę, że przy wyznaczeniu parkingu nie uwzględniona została opinia właściciela terenu. Ponadto obydwie firmy planują rozbudowę

 

- Kierujemy na razie sprawę do wojewody, nie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, by pani wojewoda przemyślała uchwałę – mówi Andzej Gutkowski, wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za gospodarkę komunalną. - Jestem pewien, że niektórzy urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego nie zrozumieli na czym polega zrównoważony rozwój. Polega na równaniu do najlepszych.

 

Oświadczenie MPWiK Sp. z o.o.

z dnia 19.02.2020r. w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w przedmiocie lokalizacji miejsc parkingowych dla zatrzymanych pojazdów

przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z przyjęciem
w dniu 27 stycznia 2020r. uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia miejsc parkingowych dla zatrzymanych pojazdów przy ul. Ciepłowniczej 11
w Rzeszowie, chce zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów związanych z wadliwością uchwały Sejmiku.

 

Organ podejmujący uchwałę nie uwzględnił spraw własnościowych nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej 11. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął,
że jest to miejsce na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o., tymczasem to spółka MPWiK Sp. z o.o. jest podmiotem wykonującym czynności właścicielskie do tej nieruchomości. Podejmując przedmiotową uchwałę organ zaniechał uzyskania zgody podmiotu uprawnionego do tej nieruchomości
na jej obciążenie. Naruszono tym samym prawo własności nieruchomości.

 

Organ zaniechał poczynić ustaleń w zakresie skutków oddziaływania lokalizacji
przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie miejsc parkingowych dla zatrzymanych pojazdów. MPWiK zauważa, że po północnej stronie od ogrodzenia terenu na którym wyznaczono miejsca parkingowe w odległości ok. 15 metrów przebiega kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy fi 600 mm. W przypadku jakiegokolwiek skażenia gruntu, istnieje realne ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do kolektora, którego ujście znajduje się
w korycie rzeki Wisłok. Ponadto skażenie wód gruntowych spowoduje migrację zanieczyszczeń do zbiornika GZWP 425 w części wschodniej, który stanowi perspektywiczne źródło wody wodociągowej do wykorzystania.

 

Nieruchomość ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jedynej w Rzeszowie komunalnej oczyszczalni ścieków, obsługującej mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów
i części gmin sąsiednich. Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna,
która w procesie oczyszczania ścieków wykorzystuje osad czynny. Po zachodniej stronie od ogrodzenia terenu znajdują się pierwsze z obiektów technologicznych, biorących czynny udział w procesie oczyszczania ścieków. Zaledwie kilkanaście metrów
od ogrodzenia zlokalizowana jest instalacja strącania fosforu z odcieków. W przypadku dostania się obcych substancji do obiektów technologicznych, w których zachodzi proces oczyszczania, istnieje realne ryzyko wystąpienia awarii biologicznej i w konsekwencji skażenie rzeki Wisłok. Przywrócenie do właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków jest procesem długotrwałym. W przypadku całkowitego zatrucia osadu konieczny będzie ponowny rozruch biologiczny oczyszczalni ścieków w Rzeszowie,
który może trwać wiele miesięcy. Oznaczałoby to, że proces oczyszczania ścieków
w oparciu o samą tylko linię mechaniczną nie zapewni dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego, w oparciu o które działa przedsiębiorstwo,
zaś ponadnormatywne ładunki zanieczyszczeń wprowadzanych z nienależycie oczyszczanymi ściekami spowodowałyby znaczne pogorszenie jakości wód rzeki Wisłok.

 

Poza zagrożeniem ekologicznym oznaczałoby to dla Przedsiębiorstwa ryzyko wielomilionowych kar za przekroczenie dopuszczalnych norm dla ścieków wprowadzanych do wód. Podobne ryzyka pociąga sobą sytuacja, w której niebezpieczne substancje dostałyby się do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się
na terenie oczyszczalni ścieków, z której wody opadowe i roztopowe kierowane są
do oczyszczania wspólnie ze ściekami komunalnymi.

 

W odległości kilkunastu metrów od ogrodzenia terenu, po stronie północnej, znajduje się dwupowłokowy zbiornik do magazynowania biogazu o poj. 2640m3. W przypadku ewentualnego pożaru lub eksplozji składowanych odpadów, mogłoby dojść
do uszkodzenia ścian zbiornika wykonanych z tworzywa sztucznego i w konsekwencji istniałoby poważne zagrożenie wybuchem zgromadzonego biogazu, obejmującego zasięgiem znaczny teren. W sposób realny zagrażałoby to zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się w otoczeniu tego terenu, w tym pracowników MPWiK oraz innych sąsiednich firm.

 

W planach inwestycyjnych spółki w tym roku znajduje się budowa kolejnego zbiornika na biogaz, o podobnej kubaturze i w sąsiedztwie istniejącego. Skutków ewentualnej eksplozji dwóch zbiorników nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

 

Zdaniem MPWiK sytuacja faktyczna na gruncie nie była w ogóle przedmiotem zainteresowania Sejmiku. Zaniechanie to oraz całkowita dowolność wyznaczenia miejsc parkingowych dla zatrzymanych pojazdów jest nie do zaakceptowania.

 

Dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zwraca uwagę, że podjęcie uchwały nie było poprzedzone jakąkolwiek konsultacją
z podmiotem sprawującym czynności właścicielskie w stosunku do przedmiotowej nieruchomości.

 

MPWiK Sp. z o.o.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij