Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano: 2020-02-06 10:18:56, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 60727 z dnia 06.02.2020 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzkido spraw: koordynacji planowania i organizacji szkoleń obronnych na terenie województwa, militaryzacji i szczególnej ochrony obiektów oraz zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza w Oddziale Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK/III/4)

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

ZAKRES ZADAŃ

przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody oraz innych dokumentów normatywnych regulujących organizację i tryb szkolenia obronnego w województwie, opracowywanie wojewódzkiego programu oraz planu szkolenia obronnego, dokumentacji dotyczącej szkoleń obronnych prowadzonych z kierowniczą kadrą urzędu i administracji publicznej w województwie, uzgadnianie planów szkoleń, koncepcji ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez organizatorów szkolenia obronnego, a także planowanie i rozliczanie środków finansowych na szkolenia obronne,

opracowywanie i realizacja planu szkolenia osób, zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej, w ramach Wyższych Kursów Obronnych,

planowanie i realizacja zadań związanych z militaryzacją podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych ustalonych przez Radę Ministrów, w celu ich przygotowania do funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a także typowanie oraz organizowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa w celu zabezpieczenia ich niezakłóconego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych,

przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz wytycznych Wojewody w sprawie realizacji zadań z zakresu militaryzacji, szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

prowadzenie spraw związanych z zadaniami wynikającymi z obowiązków państwa – gospodarza (Host Nation Support - HNS), w celu zabezpieczenia dostaw i usług oraz innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych Państw Stron Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) przemieszczających się lub przebywających na terenie województwa podkarpackiego,

przeprowadzanie kontroli problemowych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa oraz współuczestniczenie w opracowaniu dokumentacji planistycznej i wykonawczej, w części spraw objętych ustalonym zakresem czynności, a także prowadzenie spraw związanych z coroczną archiwizacją dokumentów Oddziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze problematyki związanej z pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi - powyżej 3 lat,

znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o stanie wyjątkowym, o działaniach antyterrorystycznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie informacji niejawnych, o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, o zarządzaniu kryzysowym, o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy, Kodeks postępowania administracyjnego,

znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub obronnością państwa,

doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze problematyki planowania i rozliczania środków finansowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających powyżej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze problematyki związanej z pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).

kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3)   podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych    w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie);

6)   przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

c)     ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7)   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8)   Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1)    listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2)    e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.

Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 000 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij