Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Pracownik biurowy Politechniki Rzeszowskiej

Opublikowano: 2020-01-29 00:22:52, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. rzeszow.pl

Fot. rzeszow.pl

 

wymiar etatu – pełny

warunki zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika

miejsce pracy – Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12

 

Data ogłoszenia konkursu: 28.01.2020 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: 17.02.2020 r.

Zakres (ogólny) zadań wykonywanych na danym stanowisku:

Realizacja prac biurowych związanych z bieżącym administrowaniem Katedry

Analiza ewidencji finansów, materiałów i sprzętu będącego na stanie Katedry,

Obsługa programów komputerowych związanych z zamówieniami i bieżąca obsługa Katedry

Udział w tematach badawczych realizowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej, obejmujący czynności: rejestrowanie faktur, przygotowanie wniosków o zamówienia publiczne, przygotowanie delegacji na konferencje,

Obsługa sprzętu wizualnego wykorzystywanego na zajęciach dydaktycznych

Archiwizacja dokumentacji Katedry,

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Katedry

Prowadzenie korespondencji

Obsługa spraw dydaktyki w ramach realizacji zakupów i zamówień

Wykonywanie innych poleceń Kierownika Zakładu i Dziekana

 

Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:

Obywatelstwo Polskie

Staż pracy – min 2 lata (lub po studiach)

Wykształcenie wyższe : administracyjne, techniczne, ekonomiczne,

Dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania komputerowego,

Bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności

Mile widziana znajomość jęz. angielskiego

 

Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):

podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,

CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),

dokumenty potwierdzające wykształcenie, szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).

 

Dodatkowe informacje:

w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,

zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Termin składania dokumentów:

do 10.02.2020 r. – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Sposób składania ofert:

Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko referenta ds. technicznych” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: l.chrobot@prz.edu.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

13.02.2020 r.

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Pliki do pobrania

file 2020.01.28. REFERENT DS. TECHNICZNYCH - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij