Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa – stanowisko dyrektora

Opublikowano: 2019-12-27 18:30:51, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Praca w Urzędzie Miasta i Rzeszowa

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 5- letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5- lat działalności gospodarczej związanej z gospodarką komunalna.

- doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,

- w tym kandydat musi posiadać pełną zdolność do prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym. o gospodarce komunalnej, o gospodarce nieruchomościami, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane. o ochronie zwierząt. o finansach publicznych oraz kpa,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy. swoboda w wypowiadaniu się, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizowanie pracy Wydzialu Gospodarki Komunalnej w celu poprawnej i terminowej realizacji działań wydziału.

-◦ Odpowiedzialność za wykonanie podjętych uchwal Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.

- współpraca z komisjami Rady Miasta i Radami Osiedli, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział. ciągła dbałość o wizerunek Miasta.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

◦ zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów.' o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia), kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Rzeszowa, w terminie do dnia 7 stycznia 2020 r. Dokumenty. które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1 , 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1. 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochron: danych jest możliv.y poprzez e-mail lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń

5. W przypadku zatrudnienia w w,niku naboru dane osobowe Pani/Pana będą w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydat przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

d. cofnięcia wody w zakresie w jakim została wyrażona.

Pliki do pobrania:

 

 

Kwestionariusz.pdf (178,01 KB)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij