Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w policji – stanowisko cywilne

Opublikowano: 2019-12-20 10:33:05, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 58962 z dnia 20.12.2019 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: stanowisko ds. prowadzenia postępowań sprawdzających w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

35-036 Rzeszów

ul. Dąbrowskiego 30

 

WARUNKI PRACY

Ośmiogodzinny system pracy. Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Realizowane zadania na opisywanym stanowisku wymagają samodzielnych decyzji. Wymagana jest od pracownika umiejętność interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów i procedur.

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie postepowań sprawdzających, wobec policjantów, pracowników, kandydatów do służby/pracy, które mają na celu ustalenie czy osoby nimi objęte dają rękojmię zachowania tajemnicy;

Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych celem zakończenia postępowania sprawdzającego;

Planowanie w horyzoncie czasowym do 1 roku realizacji postępowań sprawdzających celem zgodnego z przepisami funkcjonowania Policji;

Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych oraz międzynarodowych celem realizacji zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;

Ustalanie w toku przeprowadzonego postępowania sprawdzajacego, czy istnieją uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych, dokonywanie sprawdzeń do realizowanych postępowań sprawdzajacych oraz ich rejestracja we właściwych urządzeniach ewidencyjnych celem ustalenia czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy;

Współpraca z innymi służbami, instytucjami celem ustalenia czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy;

Przygotowanie dokumentacji celem wydania przez kierownika jednostki organizacyjnej pisemnego upoważnienia do informacji niejawnych krajowych oraz międzynarodowych;

Opracowywanie wniosków kierowanych do ABW o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pionie ochrony informacji niejawnych

Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenia bezopieczeństwa osobowego do klauzuli "ścisle tajne"

Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego

Znajomość rozporządzeń: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

Znajomość Zarządzenia 2020 KGP z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, Zarządzenia nr 20 MSWiA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz znajomość Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

Znajomość obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office (Word, Excel)

Umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, komunikatywność, asertywność

Umiejętność pracy w zespole, zdolność rozwiązywania problemów

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe prawnicze

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego np. : kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu - potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30.12.2019

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia

budynek A, II piętro

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3)    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych  sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO

b)    sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO

c)    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów

7)    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8)    Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

9)    W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a)    listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

b)    e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10)  W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, ze dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, prosimy o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody skutkować będzie odrzuceniem Pani/Pana oferty.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij