Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik - inspektor ds. kadr, płac

Opublikowano: 2019-12-12 20:54:02, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

- sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy związanych z zatrudnieniem pracownika, rozwiązaniem umowy o pracę i wszelkich spraw związanych z przebiegiem pracy zawodowej, ▪ prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami prawa,

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,

- prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatkowych,

- przygotowywanie raportów kadrowych ZUS, GUS, PEFRON,

- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wynagrodzeń,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy i sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy,

- prowadzenie kart ewidencji urlopów,

- prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych,

- przygotowywanie niezbędnych sprawozdań związanych z funkcjonowaniem ŚDS,

- prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,

- archiwizacja dokumentów,

- prowadzenie kasy ŚDS,

- prowadzenie ewidencji księgowej, księgowanie dokumentów księgowych,

- sporządzanie przelewów bankowych,

- w wykonywaniu swoich zadań pracownik współpracuje z Głównym Księgowym i Dyrektorem ŚDS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe i minimum 2 lata pracy lub wykształcenie średnie,

- minimum 4 letni staż pracy w obszarze kadr, płac i księgowości,

- bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń o ubezpieczeniach społecznych, rozliczeniach ZUS, o podatku dochodowym od osób fizycznych

- znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO,

- znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ▪ znajomość obsługi komputera (pakiet Office),

- umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kadr i płac, w tym w administracji publicznej,

- posiadanie szkoleń lub kursów specjalistycznych z zakresu kadry-płace,

- znajomość programu Płatnik oraz programów kadrowo-płacowych,

- zdolności analityczne, rzetelność, dokładność i terminowość, komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, ▪ umiejętność interpretacji przepisów i ich wykorzystania w praktyce,

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

- określenie stanowiska pracy: Inspektor do spraw kadr i płac w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,

- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat.

- Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej

- CV i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy,

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dotyczy to kandydata,

- oświadczenie o pełnej zdolności kandydata do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr, płac i księgowości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1" w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 , lub przesłać na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

- Aplikację należy złożyć w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie.

- Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku dokumentów dostarczonych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na piśmie.

- Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

- O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

- Informacja a rozstrzygnięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 proc.,

 

Pliki do pobrania:

 
 
 
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij