Urząd Miasta Rzeszowa – praca przy projekcie Urban Lab

Opublikowano: 2019-12-11 10:51:23, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektor- specjalista ds. otwartych danych w projekcie pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie" w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym.

- doświadczenie w pracy w administracji systemami relacyjnymi Baz Danych (Oracle, MS SOL, PostgreSOL, MySQL), SQL, PHP, kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pelni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo Ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorzadzie gminnym, o pracownikach samorządowych. prawo zamówień publicznych, 0 finansach publicznych. o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw, bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa, doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, znajomość systemu LINUX (instalacja, konfiguracja, administracja).

- znajomość środowiska wirtualnego VMWARE (instalacja, konfiguracja, administracja)

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Exchange/Out100k),

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- koordynacja procesu Otwierania danych,

- administracja bazami danych,

- diagnozowanie incydentów i problemów wydajnościowych wpływajacych na działanie aplikacji, przygotowywanie zapytań SQL pod potrzeby systemu Otwartych Danych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiazków na tym stanowisku wymaga wykorzystana sprzętu biurowego i komputerowego,

- osoba która wygra konkurs na w.' stanowisko zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony - okres realizacji projektu.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- ◦ życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia szkogy w;ższej oraz innych dokumenta,v o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gť1 znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydat że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor- specjalista ds. otwartych danych w projekcie pn." Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie" w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1 , 35-064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.ol lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4 Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będa przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydató przechowywane będą przez okres 3 miesięcy Od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobc•uych,

C. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z aft. 22' Kodeksu prau i ustaw; o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczefitniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania:

 
 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij