Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Pracownik do spraw kadrowych i organizacyjnych

Opublikowano: 2019-11-08 12:28:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 57104

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: kadr

samodzielne stanowisko do spraw kadrowych i organizacyjnych

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

ul. Langiewicza 28

35-101 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno- biurowa przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

-obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka, niszczarka),

-praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu/ możliwe również wyjazdy służbowe;

-praca przy oświetleniu mieszanym,

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 28.

Budynek nie posiada windy, pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się.

 

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

ustalanie prawa do urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji urlopowej pracowników oraz innych nieobecności w pracy,

nadzorowanie prawidłowości sporządzania miesięcznych kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczenia czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników, stażami pracy i praktykami studenckimi,

wydawnie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania pracowników oraz kontrola ich ważności,

współuczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej dotyczacej obszaru kadr oraz opracowywanie informacji i anliz z zakresu spraw kadrowych,

współuczestniczenie w opracowywaniu projektów regulaminów i procedur z obszaru kadrowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo

staż pracy: co najmniej 3 lata w obszarze obsługi kadrowej

znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzedów państwowych, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

znajomość ustawy o reahabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy w obszarze kadrowym/ dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj stażu pracy/

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2019

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

ul. Langiewicza 28

35-060 Rzeszów, /sekretariat pokój nr 3/ - dopiskiem ,, oferta pracy"

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

Kontakt do inspektora ochrony danych: Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iodo-rzeszow@piorin.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Tylko osoby, których oferty spełniły, wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną/ e-mail/ o terminie dalszego postępowania.

Metody i techniki naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- test wiedzy- jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób,

- rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny oraz wszystkie składane przez kandydatów oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny/ oryginalny/ podpis kandydata.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Gotowy wzór oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie pod adresem http./piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk- praca - zamieszczony pod ww. ogłoszeniem o naborze.

Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17( 8500377)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij