Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Wójt Korczyny przedstawił audyt sytuacji w gminie po okresie „bezkrólewia”

Opublikowano: 2019-11-04 10:05:53, przez: admin, w kategorii: Kultura

KORCZYNA. Przez kilka tygodni w gminie nie miał kto podejmować ostatecznych decyzji.

Wójt Korczyny przedstawił audyt sytuacji w gminie po okresie „bezkrólewia”

 

To oczywiście efekt zamieszania, do jakiego doszło w gminie po ostatnich wyborach samorządowych. Wygrał je Jan Zych i to on został zaprzysiężony na wójta. Jednak jego główny kontrkandydat zakwestionował wyniki wyborów, wystąpił na drogę sądową. W końcu doszło do ponownego liczenia głosów (przypomnijmy, że spor toczył się w zasadzie o dwa głosy).

Wcześniej jednak 26 lipca na posiedzeniu niejawnym Sąd II instancji podtrzymał wyrok Sądu I instancji w sprawie protestu wyborczego wyborów na wójta gminy. Od momentu uprawomocnienia się wyroku Sądu II instancji tj. od 26 lipca został wygaszony mandat Jana Zycha. I tak, od 5 do 20 sierpnia gmina funkcjonowała bez organu wykonawczego, jakim jest wójt bądź osoba pełniąca jego obowiązki (jaka bezzwłocznie powinna zostać powołana dla utrzymania ciągłości prawidłowego funkcjonowania Gminy). Dopiero 21 sierpnia premier wyznaczył na stanowisko pełniącego obowiązki wójta Ryszarda Zamojcina.

Po powtórnym przeliczeniu głosów, które potwierdziło pierwotny wybór Zycha na wójta, w trakcie ponownego ślubowania stary/nowy wójt obiecał dokonanie audytu tego co działo się w gminie w czasie gdy nikt nie mógł podejmować ostatecznych decyzji administracyjnych. Końcem października na stronie gminy pojawił się komunikat o efektach tych prac. Zdaniem kontrolerów, straty gminy jednak były...

„Do 25 sierpnia 2019 r. zostały wstrzymane płatności na łączną kwotę 130 347,94 zł. Sprawozdania finansowe nie zostały podpisane w terminie przewidzianym ustawą. Pełny obraz skutków finansowych zostanie ukazany po wykonaniu pełnej analizy finansowej na którą składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

 

Sytuacja braku władzy wykonawczej budziła również ogromny niepokój w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, tym bardziej, że miesiąc sierpień to czas, w którym podejmuje się wiele decyzji związanych z przygotowaniem nowego roku szkolnego. W tym okresie nie byli jeszcze powołani dyrektorzy 2 szkół podstawowych (SP Iskrzynia i SP Czarnorzeki). W szczególności należy zwrócić uwagę na okoliczności powołania dyrektora w SP w Iskrzyni. Po wydanych opiniach Rady Pedagogicznej oraz Podkarpackiej Kurator Oświaty, uzgodniony kandydat nie mógł jednoznacznie uzgodnić rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy ani też rozpocząć przygotowań do objęcia stanowiska.

 

W opisywanym okresie ogłoszony został nabór w ramach RPO działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Przygotowanie projektu w ramach w/w działania było wprost konieczne biorąc pod uwagę trwającą rozbudowę przedszkola m.in. o sale żłobkowe. Pojawiła się sytuacja braku decyzyjności władzy wykonawczej zarówno w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak i w sferze jej finansowania.

 

Problemem okazała się również realizacja zadania współfinansowanego przez PFRON w zakresie ułożenia wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP w Korczynie. Umowa na to zadanie została zawarta z trzy tygodniowym opóźnieniem.

 

W okresie od 26 lipca do 21 sierpnia wszelkie prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wymagające zmian w budżecie Gminy, jak również realizacja zadań wymagających złożenia stosownych dokumentów w innych instytucjach nie mogły zostać zrealizowane w terminie. Zadanie takie jak przebudowa ul. Spokojnej w Iskrzyni  realizowana jest z dwumiesięcznym opóźnieniem. Zaangażowania znacznych środków pieniężnych wymagały takie prace jak: poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg żwirowych, wykaszanie poboczy dróg gminnych, wykonanie prac z zakresu umocnień osuwających się mas ziemnych przy drogach gminnych.

 

Zadanie polegające na przebudowie nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej w Krasnej wykonywane było w czasie roku szkolnego chociaż planowano je zrealizować w miesiącu sierpniu z uwagi na bezpieczeństwo dzieci korzystających z chodnika. Umowa na to zadanie została zawarta z dwutygodniowym opóźnieniem tzn. 23 sierpnia, prace zakończono 10 września.

 

W przypadku „Budowy małej architektury – otwartej strefy aktywności OSA oraz strefy relaksu w miejscowości Węglówka” konieczne będzie aneksowanie umowy dotacyjnej zawartej z MSiT i przedłużenie terminu rozliczenia. Oferta wykonawcy jest wyższa od kosztorysu inwestorskiego, dodatkowo czas realizacji zadania, który jest uzależniony od dostawy urządzeń siłowni plenerowej wynosi około 8 tygodni. Wykonawca nie zamówił urządzeń, ponieważ nie ma podpisanej umowy z Gminą. Prawdopodobnie zadanie będzie realizowane dopiero w roku przyszłym.

 

Ze względu na brak konkretnych decyzji ze strony pełniącego funkcję wójta pana Ryszarda Zamojcina w sprawie o przygotowanie wniosku o dofinansowanie i określenie zakresu zadania o pomoc finansową dotyczącą operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana armatury pożarniczej na sieci wodociągowej w miejscowości Iskrzynia”, wniosek ten został złożony w ostatnim dniu naboru tj. 27 września.

 

Bardzo opóźniony jest również projekt „Wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe i gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna”. Kotły nie zostaną zamontowane przed sezonem grzewczym. Niestety brak osoby kompetentnej, znającej zakres i specyfikę realizowanej inwestycji a przede wszystkim decyzyjnej w sprawie doprecyzowania i akceptacji dokumentów związanych z projektem tj. umów z mieszkańcami i dokumentacji przetargowej, wpłynął na tak poważne zaległości w terminach. Aktualnie przygotowane zostały ostateczne umowy z mieszkańcami, które zostały zawarte w połowie miesiąca października. Przygotowano również wniosek do Marszałka o zmianę harmonogramu realizacji inwestycji i wydłużenie czasu realizacji i rozliczenia zadania do przyszłego roku.

 

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn. „Budowa wieży widokowej z infrastrukturą turystyczną na działce nr 322 w miejscowości Czarnorzeki” odbyło się dopiero 30 sierpnia 2019 r. Przesunął się również termin podpisania umowy z wykonawcą na dzień 6 września 2019 r. tj. o 2 tygodnie. W tym czasie wykonawca mógł wykonać już prace ziemne jak wylanie ław fundamentowych pod budynek wieży widokowej.

 

Inwestycja pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno” – Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury w Komborni – wyposażenie, również wykroczyła poza wcześniej przyjęte ramy czasowe. Otwarcie ofert odbyło się 5 sierpnia 2019 r. Umowę na realizację zadania planowano podpisać w sierpniu. Do dnia 5 września nie rozstrzygnięto przetargu. W dniu 26 sierpnia zwrócono się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą na co wykonawca nie musiał wyrazić zgody. Umowa została podpisana dopiero 27 września a opóźnienie wynosiło około 6 tygodni”.

 

Jak informuje komunikat w tym czasie dojść miało również do „poważnego naruszenia ochrony danych osobowych 60 osób, w postaci celowego działania w zakresie ich udostępnienia osobie postronnej (wycieku tych danych)”. Władze gminy przekazały sprawę organom ścigania.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij