Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-10-20 13:29:26, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Obslugi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe o kierunkach informatyka lub telekomunikacja,

doświadczenie w pracy w zarządzaniu siecią teleinformacyjną, w szczególności światłowodową,

kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:

praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej. o ochronie danych osobowych.

praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,

bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

doświadczenie w zarządzaniu projektami, zwłaszcza z dofinansowaniem zewnętrznym,

doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym przy realizacji projektów,

doświadczenie we współpracy ze startupami i organizacjami pozarządowymi,

biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Exchange/Outlook),

komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

bieżący nadzór, monitorowanie i zarządzanie siecią telekomunikacyjna w tym zarządzanie zasobami oraz konfiguracja,

obsługa incydentów, usuwanie usterek/awarii systemów telekomunikacyjnych, analiza i rozwiązywanie problemów,

tworzenie oraz utrzymanie dokumentacji technicznej,

prowadzenie i/lub uczestnictwo w konsultacjach i dialogach technicznych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV).

list motywacyjny

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżąca data.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skladać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 21 października 2019 r. Dokumenty, które wpłyna do urzedu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres - Rynek 1.

35-064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Pliki do pobrania:

 
 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij