Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (Urban Lab)

Opublikowano: 2019-10-16 19:35:46, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora- Animator projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie" w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie. co najmniej 3- letni staż pracy, kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym. o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, prawo energetyczne, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych. praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw, bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa, doświadczenie w zarządzaniu projektami, zwłaszcza z dofinansowaniem zewnętrznym, doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym przy realizacji projektów, doświadczenie we współpracy ze startupami i organizacjami pozarządowymi, biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point. Exchange/Outiook), komunikatywność, odpowiedzialność. dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-wstępna analiza zgłaszanych problemów do rozwiązania,

- rozwiązań startapowych,

- wyznaczanie dalszych spotkań, organizacja spotkań i konferencji,

- obsługa działań związanych z działaniern codziennym Urban Labu,

- organizowanie działań mających na celu integrację środowiska innowatorów,

- promocja najciekawszych pomysłów i rozwiązań,

- wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów wynikających z potrzeb projektów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego, osoba która wygra konkurs na ww. stanowisko zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony- okres realizacji projektu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskainik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty: • życiorys (CV), list motywacyjny. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia), kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o palnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora- Animatora projektu pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 25 października 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po uplywie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1, 35- 064 Rzeszów, Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Do pobrania kwestionariusz osobowy i oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie.pdf (129,41 KB)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij