Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik cywilny w wojsku

Opublikowano: 2019-10-15 11:52:42, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Szef poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: rekonwersji kadr, pomocy poszkodowanym i weteranom

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy

w Rzeszowie

ul. Lwowska 4

35-301 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości, stanowisko pracy znajduje się na I pietrze;

- udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach;

- wyjazdy służbowe;

- praca przy komputerze;

- stres związany z kontaktami z osobami spoza urzędu.

 

ZAKRES ZADAŃ

kierowanie realizacją zadań rekonwersyjnych w stosunku do żołnierzy zwolnionych z zawodowej słuzby wojskowej, w tym udzielanie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, wyboru kierunku przekwalifikowania oraz pośrednictwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju;

opracowywanie propozycji meldunków i sprawozdań oraz projektów innych dokumentów sporządzanych w związku z realizowanymi zadaniami;

wykonywanie funkcji opiekuna indywidualnego, zgodnie z decyzją nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 roku oraz decyzją nr 37 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r., zgodnie z jego kompetencjami w tym obszarze;

wykonywanie funkcji koordynatora regionalnego ds. pomocy osobom uprawnionym, a w szczególności koordynacja działania systemu pomocy osobom uprawnionym, zgodnie z jego kompetencjami w tym obszarze.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

staż pracy: co najmniej 1 rok

możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe dyplom magistra lub równorzędny, lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji

przeszkolenie z zakresu rekonwersji

uprawnienia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy

znajomość przepisów wewnętrznych regulujących działalność rekonwersyjną, informacyjną;

znajomość zasad pracy biurowej;

przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia dokumentu stwierdzająca przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli POUFNE lub poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek;

oświadczenie o spełnianiu wymogów do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób mających nadany przydział mobilizacyjny);

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia dokumentu potwierdzajacego przeszkolenie z zakresu rekonwersji;

kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2019

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Sekcja Kadr

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

ul. Lwowska 4

35-301 Rzeszów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Szef WSzW w Rzeszowie, ul. Lwowska 4, 35-301 Rzeszów - Sekretariat: tel. 261-155-017

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 261- 155-388

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: WSzW w Rzeszowie

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Urząd poszukuje kandydatów/ kandydatki do pracy na zastępstwo (na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.

Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Sekcji Kadr WSzW).

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-155-883

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij