Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-09-16 20:47:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie.

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych,

kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ) ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw:

- o samorządzie gminnym.

- pracownikach samorządowych. o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, prawo przedsiębiorcy oraz kpa,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym miasta Rzeszowa

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

- biegła znajomość obsługi komputera (Word. Excel),

0 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania konfliktów. odporność na stres. Pozytywne nastawienie w relacjach z interesantami.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyjmowanie wniosków o wpis i zmianę wpisu do działalności gospodarczej, zawieszenia lub wznowienia oraz skreślenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

przekształcenie wniosku o wpis na formę dokumentu elektronicznego i opatrywanie go podpisem elektronicznym.

0 udzielanie informacji i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej osobom z kraju i zagranicy.

prowadzenie działań celem podniesienia estetyki obiektów handlowych, usługowych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• zakres obowiązków. na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputera oraz w wąskim zakresie praca w terenie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV).

- list motywacyjny

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydata, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku. gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. .

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie kandydata. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżąca datę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu - Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa. w terminie do dnia 26 września 2019 r. Dokumenty, które wpłynę do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres - Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 Pliki do pobrania:

 

Kwestionariusz.pdf (178,01 KB)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij