Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Studenci i uczelnie wyższe na Podkarpaciu

Opublikowano: 2019-09-06 15:45:15, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW. Według danych na grudzień 2018 r., w podkarpackich szkołach wyższych studiowało 46,1 tys. osób, czyli o 2,3 tys. mniej niż w poprzednim roku.

I tura rekrutacji na WSIiZ zakończona

 

W roku akademickim 2018/2019 ponad 72 proc. osób studiowało na studiach stacjonarnych. Dyplom ukończenia szkoły wyższej w 2018 r. otrzymało 14,4 tys. absolwentów, tj. o 10,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

W roku akademickim 2018/2019 liczba uczelni wyższych w województwie podkarpackim wyniosła 14 (bez zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych). Od roku akademickiego 2010/2011 liczba szkół wyższych oraz jednostek zamiejscowych nieznacznie się zmniejszyła. W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z 71,7 tys. osób w roku akademickim 2008/2009 do 46,1 tys. w roku akademickim 2018/2019. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 obserwuje się spadek liczby absolwentów.

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie którego, w roku akademickim 2018/2019, swoją siedzibę miało 5 uczelni skupiających 82,3 proc. ogółu studentów.

Biorąc pod uwagę liczbę studentów największymi szkołami wyższymi w województwie podkarpackim były: Uniwersytet Rzeszowski kształcący 35,4 proc. ogółu studentów oraz Politechnika Rzeszowska - 28 proc.

Na początku roku akademickiego 2018/2019 w 7 publicznych i 7 niepublicznych uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, kształciło się 46,1 tys. studentów, w tym na pierwszym roku studiów 11,8 tys. Do publicznych szkół wyższych uczęszczało 36,4 tys. osób, a do niepublicznych 9,7 tys. Na studiach stacjonarnych kształciło się 33,2 tys. osób - stanowili oni prawie trzy czwarte ogółu studentów. W uczelniach publicznych z tej formy kształcenia skorzystało 81,2 proc., a w niepublicznych 37,7 proc. studentów. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, liczba studiujących na uczelniach, mających siedzibę w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 4,8 proc.

Odnotowano również spadek liczby studentów, w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych spoza województwa o 27,2 proc. W roku akademickim 2018/2019 w tych jednostkach kształciło się 852 studentów.

W 2018 r. dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 14,4 tys. absolwentów. W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba absolwentów zmalała o 10,9 proc. Spośród ogólnej liczby absolwentów przeważającą grupę stanowiły osoby, które ukończyły studia zawodowe pierwszego stopnia (58 proc. ogółu absolwentów z roku akademickiego 2017/18), absolwenci studiów drugiego stopnia (39,5 proc.). Absolwenci studiów magisterskich jednolitych stanowili 2,5 proc.

W roku akademickim 2018/2019 uczelnie wyższe, mające siedzibę w województwie podkarpackim, oferowały naukę w ramach 11 grup kierunków studiów. Najwięcej osób studiowało na kierunkach z grupy „technika, przemysł, budownictwo” (22,6 proc.), następnie z grupy „biznes, administracja i prawo” (22,4 proc.) oraz „zdrowie i opieka społeczna” (12,3 proc.). Najmniej studentów było na kierunkach z grupy „indywidualne studia międzyobszarowe” (0,1 proc.), „rolnictwo” (1,4 proc.) oraz „nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka” (2,3 proc.).

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach studiów w grupach: „biznes, administracja i prawo” (23,4 proc.), „technika, przemysł, budownictwo” (23,1 proc.) oraz „zdrowie i opieka społeczna” (12,3 proc.).

Na początku roku akademickiego 2018/2019 w uczelniach województwa podkarpackiego kształciło się 2,7 tys. cudzoziemców. Udział obcokrajowców, w ogólnej liczbie studiujących, wyniósł 5,8 proc. Na większości uczelni województwa podkarpackiego dominowali cudzoziemcy zza wschodniej granicy Polski. Najwięcej cudzoziemców przybyło na studia z Ukrainy (76,4 proc. ogółu studiujących cudzoziemców), następnie z Kazachstanu (10 proc.) oraz z Hiszpanii (1,7 proc.). Najwięcej cudzoziemców studiowało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - 1,5 tys. osób (57,9 proc. ogółu studiujących cudzoziemców), następnie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - 317 osób (11,9 proc.), na Uniwersytecie Rzeszowskim - 217 osób (8,2 proc.), w Wyższej Szkole Prawa i Administracji - 195 osób (7,3 proc.) oraz na Politechnice Rzeszowskiej - 162 osoby (6,1 proc.). W 2018 roku, dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 664 cudzoziemców.

W roku akademickim 2018/2019, na terenie województwa podkarpackiego, studia podyplomowe były realizowane w 12 szkołach wyższych. Z możliwości podnoszenia kwalifikacji w tej formie kształcenia skorzystało 2,8 tys. osób. Kobiety stanowiły 72,3 proc. ogółu słuchaczy. W publicznych szkołach wyższych dokształcało się 50,6 proc. osób, a w niepublicznych 49,4 proc. Najwięcej osób zdobywało nową wiedzę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (38,9 proc. ogółu słuchaczy). W 2018 roku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymało blisko 2,9 tys. osób, w tym 2,1 tys. kobiet.

W roku akademickim 2018/2019, na studiach doktoranckich prowadzonych przez 2 uczelnie wyższe województwa podkarpackiego kształciło się łącznie 506 doktorantów. Kobiety stanowiły 52,4 proc. ogółu uczestników studiów doktoranckich. W 2018 roku, przewód doktorski otworzyło 102 doktorantów, zaś stopień doktora uzyskało 49 osób. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, liczba uczestników studiów doktoranckich zmniejszyła się o 4,2 proc., natomiast wszczętych przewodów doktorskich było więcej o 21,4 proc.. Liczba osób, które obroniły rozprawę doktorską wzrosła o 19,5 proc.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij