Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym

Opublikowano: 2019-08-15 16:49:47, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- doświadczenie zawodowe w kadrach,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2: Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. o statystyce publicznej,

- praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,

znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny. Pracy i polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorzadu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obslugi komputera (Word, Excel, Lex),

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw związanych z ewidencja urlopów i czasem pracy pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,

- sporządzanie sprawozdań dotyczących czasu pracy,

- wprowadzanie danych do programu kadrowego.

- przygotowywanie projektów dokumentów kadrowych.

4, Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: . zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty: . życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy. aktualne zaświadczenia),

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepelnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku. gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą data.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-054 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referenta w wydziale Organizacyjno- Administracyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa. w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http: bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu. adres — Rynek 1,

35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-044 Rzeszów. Koniaki z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczajacych poza unormowane przepisami prawa Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogloszeń. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będa przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. a następnie dokumenty zawierające te dane zostana komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22' Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij