Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Bal Sylwestrowy
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Z PGE Energia Ciepła (od)zyskujesz ciepło i energię

Referent ds. administracyjno-pracowniczych

Opublikowano: 2019-07-18 14:30:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie

ul. Kochanowskiego 17

35-201 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent ds. administracyjno-pracowniczych

l. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- wykształcenie wyższe,

- 5-letni staż pracy,

- znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy,

- znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość przepisów ustawy opracownikach samorządowych,

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

- znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

- znajomość przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność stosowania przepisów z zakresu prawa pracy,

- znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

- samodzielność, komunikatywność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

- umiejętność analitycznego myślenia, sprawnej organizacji pracy, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

- prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzanie harmonogramów pracy,

- prowadzenie kartotek czasu pracy i rozliczanie czasu pracy,

- dokonywanie sprawozdawczości związanej zzatrudnieniem,

- ewidencja składników majątkowych izby, prowadzenie magazynu,

Podkarpackie Regionalia w Agrohurcie - Jarmark Bożonarodzeniowy

- zaopatrzenie izby w materiały biurowe, środki czystości oraz leki.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

e) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu z chwilą, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście. w siedzibie Izby lub przesłać pocztą na adres:

Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 17, 35-20l Rzeszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno-pracowniczych"

w terminie do dnia 23.07.2019 r. (liczy się data wpływu do Izby). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Niekompletne dokumenty nie będą brane pod uwagę. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.erzeszow.pl). oraz na tablicy informacyjnej Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 17.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie do wglądu w dziale kadr Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja.2016 r.) informuję, że:

l) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie, kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod2@erzeszow.pllub przez adres administratora;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru;

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy, ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych wykraczających poza unormowane przepisami prawa;

4) W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dokumenty zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej tj. przez okres zatrudnienia i 10 lat po ustaniu zatrudnienia;

5) Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru - w przypadku niewyłonienia kandydata. Dotyczy to także ofert, nie spełniających wymagań formalnych i tych, które wpłynęły do biura po upływie terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;

6) W przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przechowywane będą w dokumentacji zprzeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów archiwalnych, tj. przez okres lat 5;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15

RODO, sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych - na zasadach art. 17 RODO;

8) Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10) Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BlP Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie administratora.

 

Pliki do pobrania:

 
 

 

 

Kwestionariusz.pdf (178,01 KB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij