Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w prokuraturze

Opublikowano: 2019-05-23 10:19:35, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

ul. Hetmańska 450

35-078 RZESZÓW, Skr. Poczt. 303

Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 5061 203

PO IV WOS 1111.5.2019

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko specjalisty ds. płac

w Wydziale VII Budżetowo - Administracyjnym Prokuratury

Okręgowej w Rzeszowie

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. 1 i 2 ustawy z

dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn.: Dz. U. z 2018

r., poz. 577) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania

konkursów na staż urzedniczy w sadzie i prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku poz.

400) ogłaszam konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac - stażysty w Wydziale VII

Budżetowo - Administracyjnym w Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

- organizatorem konkursu jest Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45 D, 35-078 Rzeszów,

- powyższy konkurs ma oznaczenie: PO IV WOS 1111.5.2019,

- liczba etatów: 1 etat.

- zatrudnienie nastąpi najwcześniej w dniu 01 sierpnia 2019 roku

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat odbywa staż urzędniczy, który ma na celu

praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w

prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego

zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską.

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie może również zwolnić z obowiązku odbywania stażu

urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą

programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji

i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz

znajomością metod i techniki pracy biurowej (art. 3 i 3a Ustawy o pracownikach sądów i

prokuratury Dz.U. z 2018 poz.577)

W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony.

1. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- sporządzanie list płac i zasiłków z uwzględnieniem specyfikacji wynagradzania grup

zawodowych: prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratora, urzędników, i innych

pracowników i żołnierzy,

- sporządzanie list uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych,

- rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych w

programie ,,Płatnik”,

- wykonywanie zadań płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie

i przekazywanie niezbędnych informacji i deklaracji,

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

- sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych pracowników,

- naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,

- sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz w części dotyczącej wypłaconych

wynagrodzeń oraz rozliczanie bieżącego wykonywania pochodnych od wynagrodzeń,

- rozliczanie bieżącego wykonywania funduszu płac w podziale na grupy zawodowe oraz

pochodnych od wynagrodzeń,

- rozliczanie bieżącego wykonywania funduszu uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku

oraz uposażeń rodzinnych,

- opracowanie projektu wynagrodzeń i pochodnych oraz projektu uposażeń na lata następne,

- opracowanie szczegółowego planu wynagrodzeń i uposażeń oraz planu pochodnych od

wynagrodzeń na rok następny,

- rozliczanie delegacji służbowych.

2. Wymagania niezbędne:

- posiadane obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- nie toczące się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs,

- wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,

- wiedza w zakresie przepisów dotyczących przychodów ze stosunku służbowego, stosunku

pracy oraz umów cywilnoprawnych, ich oskładkowania i opodatkowania,

- umiejętności praktyczne w zakresie:

✓ zasad naliczania wynagrodzeń oraz ich oskładkowania i opodatkowania,

✓ zasad rozliczania zwolnień lekarskich,

✓ naliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

✓ dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,

✓ znajomości obsługi programu „Płatnik” - sporządzanie i przesyłanie do ZUS

deklaracji rozliczeniowych,

- znajomości techniki biurowej i umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, w

tym dobra znajomość aplikacji Outlook, Word oraz Excel (umiejętność posługiwania się

arkuszem kalkulacyjnym Excel).

3.

Wymagania pożądane:

a) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu list płac,

b) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole ,

c) odporność na stres,

d) ogólna znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kandydaci na stanowisko specjalisty do spraw płac w Prokuraturze Okręgowej w

Rzeszowie winni złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku następujące

dokumenty:

1/ wniosek o zatrudnienie (list motywacyjny) podpisany przez kandydata,

2/ życiorys zawierający informację o przebiegu kariery zawodowej (w formie

kwestionariusza osobowego - druk - załącznik nr 1),

3/ Urzędowo poświadczony odpis ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu

zawodowego

4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk -

załącznik nr 2),

5/ oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo i przestępstwo skarbowe

(druk - załącznik nr 2),

6/ oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe (druk -

załącznik nr 2),

7/ dwa zdjęcia

8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zasięgnięcie informacji o jego osobie

z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia) oraz

na przekazanie niezbędnych do tego dodatkowych danych (druk - załącznik nr 2),

91 oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (druk - załącznik nr 3),

10/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w przedstawionych dokumentach do celów konkursu (druk - załącznik nr 4).

Wymagane dokumenty można składać bezpośrednio w biurze podawczym Prokuratury

Okręgowej w Rzeszowie, pokój nr 28 (parter), albo drogą pocztową - z podaniem

oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów pocztą decyduje data stempla

pocztowego (data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45 D 35-078 Rzeszów

telefon kontaktowy 17 50 61 238, 249

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i

osiągnięcia.

 

5. Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony przez komisję

konkursową powołaną przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie:

a) etap pierwszy - polegać będzie na selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia

wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie

ej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie: www.rzeszow.po.gov.pl wraz

z dokładnym wskazaniem terminu i miejsca rozpoczęcia II etapu Konkursu. Ogłoszenie

tych informacji nastąpi nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu.

etap drugi - polegać będzie na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów.

ista osób dopuszczonych do III etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie

internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie: www.rzeszow.po.gov.pl wraz

z dokładnym wskazaniem terminu i miejsca rozpoczęcia III etapu Konkursu. Ogłoszenie

tych informacji nastąpi co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia III etapu.

c) etap trzeci - polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej

mającej na celu ocenę umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce

jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy

konkurs.

6. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków

formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony prokuratury

zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem ww. konkursu, jak również

złożone po upływie terminu składania podan.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

9. Ostateczny wynik Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Prokuratury

Okręgowej w Rzeszowie: www.rzeszow.po.gov.pl

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu reguluje rozporządzenie Ministra

Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu

przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz.U. z

2014r. poz. 400).

 

Do pobrania:


10.05.2019 Ogłoszenie o konkursie

10.05.2019 Kwestionariusz osobowy

10.05.2019 Oświadczenie

10.05.2019 Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

11.05.2019 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij