Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Jak sfinansować szkolenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Opublikowano: 2019-05-15 01:07:07, przez: admin, w kategorii: Praca

Wystarczy, że zatrudniasz jedną osobą na umowę o pracę i już możesz się ubiegać o dotacje wysokości trzykrotności średniego krajowego wynagrodzenia. Wsparcie skierowane jest dla pracowników i pracodawców.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dla kogo, na co i ile można otrzymać wsparcia w ramach KFS?

 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (czyli kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe ) podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 

- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

- 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Bazując na danych za II kw. 2018 r. z można uzyskać dofinansowanie na poziomie 13 500 zł.

 

Środki są do dyspozycji w Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) i mogą być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

 

Gdzie aplikować po środki?

 

Przedsiębiorca chcący otrzymać wsparcie wcześniej powinien złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie www. konkretnego PUP. Każdy urząd ma odrębne regulacje dotyczące składania wniosków Szczegółowe informacje można uzyskać powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz podpis elektroniczny wniosek możesz złożyć elektronicznie.

 

Skontaktuj się z Twoim Urzędem Pracy

 

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2019 Minister właściwy ds. pracy określił następujące

- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

- wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:

 

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 

Jeśli Twoją firmę obejmuje jeden z powyższych priorytetów, możesz starać się o środki na szkolenia w ramach KFS.

Ścieżka pozyskania funduszy

 

- Określ potrzeby szkoleniowe w Twojej firmie

- Wybierz szkolenie dostosowane do potrzeb konkretnych pracowników Twojej firmy

- Wypełnij wniosek o dofinansowanie

- Złóż wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i czekaj na decyzję

- Podpisz umowę z Urzędem Pracy

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij