Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Dotacje na założenie firmy. Projekt „Czas Na Start”

Opublikowano: 2019-04-27 18:26:22, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Zeto-Rzeszów sp. z o.o. ogłasza II nabór kandydatów Do Projektu Czas Na Start!

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Nabór trwa od 23 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2019 r.

 

DLA KOGO?

Wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe. Projekt służy również podjęciu działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria dopuszczające do udziału w projekcie.

 

Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0057/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Realizacja projektu okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

Dokumenty można składać na jedną ze ścieżek zawodowych tj. :

na staż zawodowy

 

- osobiście w Biurze Projektu Partnera Projektu: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. przy al. T. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, w godzinach od 8.00 – 16.00 lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. al. T. Rejtana 55,35-326 Rzeszów

 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- osobiście w Biurze Projektu Lidera Projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza Sp. z o.o., ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w 2 edycjach:

– I edycja: II/III 2019 r. – rekrutacja 33 os. Lider (22 os.) Partner (11 os.),

W ramach I naboru uczestnicy będą mogli skorzystać (oprócz obowiązkowych form wsparcia i/lub szkoleń zawodowych) ze staży (23) – łącznie Lider i Partner oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (10 os.) – tylko Lider Projektu.

– II edycja: IX 2019 r. – rekrutacja 24 os. Lider (12 os.) Partner (12 os.),

W ramach II naboru uczestnicy będą mogli skorzystać (oprócz obowiązkowych form wsparcia i/lub szkoleń zawodowych) także ze staży (24 os.).

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór i/lub rekrutacja zostanie przedłużona. Nabór prowadzony będzie osobno dla kobiet i mężczyzn.

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla podziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu

w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

 

CO OFERUJEMY?

a) Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP) – 57 os., Lider (34 os.) Partner (23 os.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej – łącznie 4 grupy, Lider (2 gr.) Partner (2 gr.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

c) Pośrednictwo pracy – (średnio 2 godziny dla UP) 47 os., Lider (24 os.) Partner (23 os.). (ścieżka stażowa).

Po zrealizowaniu zadań I–III każdy BO będzie kierowany na indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który omówi wnioski z realizacji zadań II – III i zderzy je z potrzebami rynku pracy oraz zaproponuje BO szkolenie/staż/ zatrudnienie zgodne ze zidentyfikowanymi predyspozycjami,

d) Szkolenia zawodowe (ścieżka stażowa). – 15 os., które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

e) Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy (ścieżka stażowa). (z możliwością zatrudnienia na minimum kolejne 3 m-ce w wymiarze minimum ½ etatu – umowa o pracę) – 47 os. Lider (24 os.) Partner (23 os.). Wsparcie zostanie zapewnione maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu,

f) Poradnictwo zawodowe (ścieżka dotacyjna). – 10 os., wsparcie przez doradcę zawodowego/psychologa w zakresie wyboru zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji/klasyfikacji.

g) Szkolenia ABC przedsiębiorcy (5 dni x 8h dyd. X 1gr.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia DG – 8h; Marketing i promocja – 8h; Biznesplan – 16h; Rachunkowość i zewn. źródła finansowania DG – 8h.

h) Doradztwo indywidualne ( 5h/1os. x 10 os.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Sporządzanie BP część merytoryczna i finansowa.

i) Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 7 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa.

W ramach projektu UP przysługuje:

• Dotacje – I transza – 90% x 20000 = 18000 zł x 7 BO; II transza – 10% x 2000 = 2000 zł x 7 BO

• Wsparcie pomostowe – 7 BO X 12 miesięcy X 1100 zł

j) Wsparcie pomostowe (ścieżka dotacyjna). – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności.

 

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:

• zakup nowych środków trwałych,

• zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),

• zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:

a) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;

b) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

• zakup wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,

• zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);

• środki transportu pod warunkiem, że:

a) stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,

b) stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,

c) o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:

– wypłatę stypendium szkoleniowego

– pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

– stypendium stażowe

– zwrot kosztów przejazdu na staż

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?

– kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy

– większa otwartość, aktywność, pewność siebie

– doświadczenie zawodowe dzięki stażom

– kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.

 

Dokumenty


FORMULARZ REKRUTACJI – zalacznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ – załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego

 

OŚWIADCZENIE KRUS – załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego


OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI DANYCH Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI – załącznik 3 do Formularza rekrutacyjnego


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa CNS

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij