Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik - Urząd Miasta

Opublikowano: 2019-04-25 18:44:55, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektor do Działu Przygotowania Inwestycji

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo, budownictwo w zakresie dróg ulic i lotnisk lub budownictwo w zakresie dróg, ulic i autostrad lub budownictwo infrastrukturalne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

(lub odpowiadające im uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (praca w środowisku Windows, MS Project

lub Primavera),

- zaawansowana znajomość pakietu biurowego (MS Office: Word, Exel, Access, Power Point, Outlook),

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych,

znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz KPA, doświadczenie w przygotowywaniu zadań inwestycyjnych do realizacji,

doświadczenie w dokonywaniu analizy dokumentacji projektowej,

doświadczenie zawodowe w zakresie budowy dróg (kierowania robotami drogowymi), co najmniej

2 lata pracy,

doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania dróg, co najmniej 2 lata udokumentowanej pracy, doświadczenie w pracy w urzędzie (jednostkach budżetowych) przy wykonywaniu podobnych czynności,

umiejętność posługiwania się programem do tworzenia projektów inżynieryjnych w programie

typu AutoCad,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz informowanie o tych planach organy właściwe do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opiniowanie:

• planów rozwoju sieci drogowej,

• dokumentacji technicznej,

3) uzgadnianie:

• projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych i urbanistycznych przygotowywanych przez Biuro Rozwoju Miasta,

• dokumentacji projektowych,

 

4) wydawanie warunków technicznych dotyczących budowy, przebudowy oraz rozbudowy dróg wraz z uzgodnieniem opracowanego projektu,

5) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej ( OUDP Rzeszów), udział w pracach zespołu ds. opiniowania projektów inwestycyjnych w MZD ( ZOPI) oraz w przypadku konieczności udział w pracach komisji oceny projektów inwestycyjnych przy Prezydencie Miasta Rzeszowa (KOPI) jako konsultant, po wprowadzeniu stosownych zarządzeń,

6) zlecenie opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzór nad przebiegiem i terminowością realizacji tego procesu,

7) prowadzenie spraw dotyczących umów z inwestorami zewnętrznymi w sprawie budowy i przebudowy dróg, w tym przygotowywanie projektów umów z inwestorami zewnętrznymi, przy udziale Działu Finansowo-Księgowego oraz radcy prawnego,

8) ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie prac studialnych i przedprojektowych dotyczących dróg,

9) wnioskowanie do działu ewidencji o wszczęcie czynności formalno-prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości na cele budownictwa drogowego,

10)współpraca z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta w załatwianiu spraw na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę,

11) współpraca z radami osiedli w zakresie prowadzonych spraw,

12) merytoryczne opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

13) merytoryczne opracowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski, o których mowa w KPA wpływające do MZD, w zakresie spraw prowadzonych przez Dział,

14) realizacja zadań dotycząca przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień

publicznych, przy współpracy z Wydziałem Centralnego Zamawiającego UM Rzeszowa.

15) zlecanie projektów podziału nieruchomości dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

16) zamawianie programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku inwestycji realizowanych w trybie „ zaprojektuj-wybuduj”,

17) udział w przygotowaniu, odbiorze i sprawdzeniu dokumentacji projektowej powstającej w ramach zadań realizowanych w trybie „, zaprojektuj-wybuduj”,

18) prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych dokumentacji projektowej oraz weryfikacja dokumentacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa,

19) przygotowanie procesu inwestycyjnego,

20) wykonywanie zadań wynikających z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonych przez wykonawców umów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

e zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga umiejętności korzystania ze sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 'w jednostce w rozumieniu przepisów 0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),-

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepelnosprawności,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres: ul. Targowa b, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Dziale Przygotowania Inwestycji”, w terminie do dnia 30.04.2019 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.um.erzeszow.pl) oraz na tablicy informacyjnej MZD w Rzeszowie w budynku przy ul. Targowej 1 (VI piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016r.) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Targowa 1, 35-064 Rzeszów — reprezentowany przez Dyrektora, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod2(0erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 22! Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

3. W przypadku osoby, która zostanie zatrudniona w wyniku naboru dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 201 Ir. (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 57 z późn. Zm.) Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to również ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły do biura po upływie Wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone; W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych;

4. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach art. 17 RODO.

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22! Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7. Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń MZD w Rzeszowie.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij