Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Międzynarodowe targi w Kanadze

Projekt „Kierunek praca!” - dotacje na założenie firmy

Opublikowano: 2019-04-23 17:41:56, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Nabór za kilka dni.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 78 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- zamieszkują woj. podkarpackie,

- nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy

- są w wieku 18-29lat ( do ukończenia 30r.ż) oraz

- są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub należą do grupy tzw. ubogich pracujących, są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER

 

Kryterium strategiczne:

- osoby z niepełnosprawnościami

- kobiety

- osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno – gospodarczą.

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

 

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z pięciu form wsparcia w ramach 2 ścieżek aktywizacyjnych do wyboru:

 

Ścieżka i - szkoleniowa

- Szkolenie zawodowe (średnio 120h/15dni/8h dziennie) - szkolenia grupowe ściśle powiązane z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dobrane zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu, których celem jest nabycie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu.

- Pośrednictwo Pracy (4h/UP) - Pośrednik Pracy razem z UP przeanalizuje oferty na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Pomoże w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego pod konkretne oferty zatrudnienia.

- Staż- Skierowany do 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu, 3 miesięczne, płatne staże odbywające się z wykorzystaniem zawodów, w których wcześniej uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.

 

Ścieżka ii - dotacyjna

Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu (ścieżka dotacyjna) będzie prowadzony w dniach 29-30.04.2019 godz. 9.00-15.00 w biurach projektu.

 

Dodatkowe kryteria formalne:

- wysokość uzyskanej pomocy de minimis

- nieprowadzenie działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12m-cy przed przystąpieniem do projektu

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- nieubieganie się o inne środki na podjęcie działalności gospodarczej i brak orzeczenia o zakazie dostępu do środków publicznych

 

Na ścieżkę aktywizacyjną II zostanie zakwalifikowanych 26 osób. Otrzymają oni dotację oraz finansowego wsparcia pomostowego (max. 22 000 zł ) wypłaconą w dwóch transzach (90%,10%). Finansowe wsparcie pomostowe będzie przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 500 zł/m-c przez max. 6 miesięcy.

 

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

 

Dodatkowo zapewnione jest

- Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników I ścieżki szkoleniowej

- Stypendium stażowe – dotyczy uczestników I ścieżki szkoleniowej

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- Catering

- Materiały dydaktyczne

 

Projekt „Kierunek Praca” współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 1 413 171,12 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 1 191 020,61 zł

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał nr 1. Formularz rekrutacyjny – ścieżka dotacyjna

Zał. nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał nr 3 Karta rozmowy kwalifikacyjnej

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał nr 1. Wzór biznesplanu

Zał nr 2 Karta oceny biznesplanu

Zał nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał nr 4 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Zał nr 5 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał nr 6 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Zał nr 8 Wzór umowy o świadczenie usług doradczo-szkoleniowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij