Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

X sesja Rady Miasta Rzeszowa - 23 kwetnia 2019 r.

Opublikowano: 2019-04-23 09:29:55, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Dziś (wtorek, 23 kwietnia 2019 r.) o godz.10:00 odbędzie się X sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Trwa inauguracyjna sesja Rady Miasta Rzeszowa

 

Rada Miasta Rzeszowa Sesja na żywo

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza w 2019 r.

 5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2018 roku.

 7. Prezentacja Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego „Ulica Kościuszki w świetle badań archeologicznych z 2018 r.”

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 9.   Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m3  odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6.

 10. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9.

 11. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A.

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia wnosku o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie utworzenia całorocznego, nowoczesnego, miejskiego systemu wypożyczania rowerów.

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej i Borowej (druk: X/9/2019).

 14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego (druk: X/3/2019).

 15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zimowit, Zelwerowicza, Bełzy, Św. Faustyny, Sosnowej (druk: X/4/2019).

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Podwisłocze, Zenitowej (druk: X/5/2019).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej (druk: X/7/2019).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (druk: X/1/2019).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (druk: X/2/2019).

 20. Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023” (druk: X/6/2019).

 21. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości.

 22. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk: X/8/2019).

 23. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia, tworzenia komitetów oraz promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, a także wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać projekty uchwał składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 24. Oświadczenia i informacje.

 25. Interpelacje i zapytania.

 26. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

 Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

6a.Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii.

8a. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie.

8b. Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

8c. Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

20a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Tyczyn przez Gminę Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej.

20b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania z zakresu pomocy społecznej.

21a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

23a.Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miasta Rzeszowa.

23b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

23c.Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg gminnych.

23d. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

23e.Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miłocin – św. Huberta.

23f.Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli.

23g.Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij