Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w Inspektoracie Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2019-04-19 12:07:58, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 46486 z dnia 19.04.2019 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor do spraw: kontroli w Wydziale Inspekcji

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Langiewicza 26

35-101 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- Praca w siedzibie urzędu i w terenie,

- Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

- Nietypowe godziny pracy (praca w systemie zmianowym),

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- Praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

- Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

- Stanowisko pracy mieści się na parterze,

- Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych.

- Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w obszarze stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska

- Prawo jazdy kat. B

- Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska

- Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

- Znajomość przepisów ustawy o odpadach

- Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne

- Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

- Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

- doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)

- Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 07.05.2019

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

- Z dopiskiem: „Rekrutacja - Rzeszów”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, tel.: (17) 854 70 64

- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wios.rzeszow.pl

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

 

Dokumenty należy złożyć w zwykłej zaklejonej kopercie formatu A4.

 

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej https://bip.wios.rzeszow.pl/praca-w-wios/zatrudnienie/wzor-oswiadczenia/  - wymagane oświadczenie nr 1 i 2).

 

Wykaz kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Metody i techniki stosowane w naborze:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- sprawdzian wiedzy:

- pisemny - w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,

- ustny - w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób - podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.: 17 854 38 41 wew. 314.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do pobrania: 

wzory oświadczeń https://bip.wios.rzeszow.pl/praca-w-wios/zatrudnienie/wzor-oswiadczenia/

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij