Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-04-18 13:21:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektora w Wydziale Księgowo- Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie.

- wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunkach: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie lub prawnicze.

- doświadczenie w pracy w służbach finansowo- księgowych w tym: - doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

kandydat musi posiadać pełna zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2: Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych. o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi oraz Ordynacji podatkowej w części dotyczącej rozliczeń podatkowych wraz z aktami wykonawczyni.

- Sprawne wyszukiwanie i interpretowanie przepisów prawa i informacji z zakresu podatku od towarów i usług, rachunkowości, finansów publicznych i prawa podatkowego,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- praktyczne stosowanie przepisów prawa,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

- samodzielność, kreatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia i pisemnego formułowania wniosków, dyspozycyjność, odporność na stres.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT Urzędu,

weryfikacja tzw. ,cząstkowych” deklaracji VAT od jednostek organizacyjnych Miasta.

- kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych,

dekretowanie dowodów księgowych. . prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i szczegółowej wyznaczonych kont księgowych, analiza zapisu kont oraz ich inwentaryzacja.

- współpraca przy sporządzaniu zbiorczej deklaracji VAT- 7 Urzędu i Miasta oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego wymaganych dokumentow,

- rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym i jednostkami organizacyjnymi Miasta, . - współpraca przy ustalaniu prewskaźnika i wskaźnika struktury,

- przygotowywanie materialów do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa w zakresie stosowania ustawy VAT i aktów wykonawczych do tej ustawy,

bieżąca analiza rozliczeń podatku od towarów i uslug w, jednostek organizacyjnych, a także współpraca przy optymalizacji tych rozliczeń.

- obsługa elektronicznej bankowości.

- współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych z operacji finansowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: . zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych,

zakres wykonywanych obowiązków: dotyczy stanowiska urzędniczego, praca na tym stanowisku ma charakter biurowy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełn, jest niższy niż 6,0 proc

.

6. Wymagane dokumenty: . życiorys (CV).

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

. oświadczenie kandydata, że nie by! skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone wlasnoręcznym podpisem oraz bieżąca datą

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub poczta na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1. 35-064 Rzeszów, w zamknietych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Księgowo- Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. Dokumenty. które wplyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będa rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogloszeń w Ratuszu. adres — Rynek 1. 15- 004 Rzeszów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L113 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuję, że

„ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1. 35-064 Rzeszów kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszowpl lub pisemnie na adres administratora.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij