Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Praca w Komendzie Wojewódzkiej Policji – pracownik cywilny

Opublikowano: 2019-02-11 21:32:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 42494 z dnia 08.02.2019 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: mobilizacyjno – obronnych w Wydziale Zaopatrzenia

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Ośmiogodzinny system pracy, praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Kilka razy w roku kontakty z urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu logistycznego zabezpieczenia jednostki. Budynek, w którym znajduje się stanowisko pracy nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Koordynacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej określenia potrzeb materiałowo - technicznych KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu logistycznego zabezpieczenia wprowadzenia wyższych stanów gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny;

- Koordynacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej określenia potrzeb materiałowo - technicznych KWP w Rzeszowie w celu logistycznego zabezpieczenia wprowadzenia wyższych stanów gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny;

- Opracowywanie dokumentów planistycznych i planu przydziału rezerw strategicznych oraz planowanie rozdziału sprzętu i materiałów dla KWP w Rzeszowie oraz jednostek KMP/KPP woj. podkarpackiego celem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki przewidzianej do militaryzacji;

- Planowanie zabezpieczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia rezerw osobowych pracowników KWP w Rzeszowie oraz koordynowanie KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu właściwego funkcjonowania jednostek zmilitaryzowanych Policji;

- Opracowywanie dokumentacji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby KWP w Rzeszowie oraz nadzorowanie dokumentacji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu logistycznego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Policji;

- Współuczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji tabel należności jak i zestawień zabezpieczenia materiałowych potrzeb jednostki zmilitaryzowanej Policji w dziale zaopatrzenia oraz bieżąca weryfikacja zapasów nienaruszalnych w celu logistycznego zabezpieczenia jednostek garnizonu podkarpackiego;

- Opracowywanie jak i bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z alarmowaniem w celu sprawnego osiągnięcia gotowości do działań przez pracowników i policjantów Wydziału Zaopatrzenia;

- Współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami jednostek terenowych Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w sprawach przygotowań obronnych Państwa oraz udział w organizowaniu szkoleń oraz ćwiczeń sztabowych z zakresu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się problematyką obronną w zakresie logistycznym.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w pracy w administracji publicznej na stanowiskach obsługi logistycznej w obszarze dotyczącym zagadnień mobilizacyjno - obronnych

- Znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

- Znajomość przepisów: USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) • USTAWA z dnia 29 października 2010 r o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. nr 203 poz. 2081) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. nr 219 poz. 2218) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210 poz. 1612) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. nr 197 poz. 1426) • USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) • USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 poz. 1897) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2017 poz. 725) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. z 2010 nr 41 poz. 234) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 poz. 2166) • USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 poz. 1541) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. z 2002 nr 166, poz. 1367 z późn. zm.) • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 poz. 412) • ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.) • DECYZJA NR 2/08 DYREKTORA DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MSWiA i DYREKTORA DEPARTAMENTU BUDŻETU MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DBP-VI-0221/5534/08/MS) • DECYZJA NR 1/11 DYREKTORA DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MSWiA i DYREKTORA DEPARTAMENTU BUDŻETU MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca Decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DAiN-IV-0221/1/11)

- Znajomość Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 roku z późn. zm.

- Umiejętność organizacji pracy własnej, analizy, syntezy umiejętność pracy w zespole

- Znajomość obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office, Open Office (Word, Excel)

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe administracyjne

- Doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz prowadzeniu spraw żywieniowych

- Upoważnienie do Systemu Powiadamiania Alarmowego

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego np. : kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu - potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Wojewódzka Policji

- ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

- Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia

- budynek A, II piętro

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp.@rz.policja.gov.pl.

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, prosimy o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody skutkować będzie odrzuceniem Pani/Pana oferty.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ pod pobrania:

- Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij