Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Firma Gryfskand chce produkować węgiel drzewny w Ustrzykach Dolnych

Opublikowano: 2018-12-17 18:21:18, przez: admin, w kategorii: Firmy

USTRZYKI DOLNE. Burmistrz Bartosz Romowicz wyjaśnia mieszkańcom o co chodzi. Reakcję wymusiło zamieszanie w mediach społecznościowych. Temat poruszyły też lokalne media.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

A opinie w mediach społecznościowych wyrażały zaniepokojenie, czy nawet strach przed planowaną inwestycją Gryfskandu, który chce zbudować w Ustrzykach Dolnych zakład produkcji węgla drzewnego. Mówiąc w skrócie, internauci obawiają się, że może i powstanie trochę miejsc pracy, ale miasto i okolica utoną w smogu.

 

Bartosz Romowicz postanowił jakoś odpowiedzieć na te niepokoje. Nie kombinował, nie silił się na tłumaczenia, tylko po prostu przedstawił od a do z sytuację z punktu widzenia wszystkich urzędowych procedur.

 

A w swojej informacji dla mieszkańców burmistrz napisał (uwaga, trochę to długie):

 

„(…) Spółka dnia 11.04.2018r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Zakład Produkcyjny Węgla Drzewnego Gryfskand w Ustrzykach Dolnych na działkach nr ew. 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 w miejscowości Ustrzyki Dolne.

Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 16.04.2018r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, a dnia 17.05.2018r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Przemyślu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu  o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu pismem z dnia 02.08.2018r. zaopiniował powyższą inwestycję jako inwestycję, dla której nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o ile zostaną spełnione warunki wymienione w opinii, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pismem z dnia 23.10.2018r. podtrzymał stanowisko zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Przemyślu z dnia 2.08.2018r.

W piśmie z dnia 09.10.2018r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, iż dla powyższego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pomimo trzykrotnego upływu terminu 14 dni na wydanie opinii zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) pismem z dnia 15.10.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), a tym samym sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując całość zgromadzonych materiałów dowodowych w sprawie, pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Ustrzyk Dolnych wydał w dniu 30.10.2018r. postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W chwili obecnej postępowanie zostało zawieszone do momentu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność (w tym zdrowie i warunki życia ludzi), dobra materialne, zabytki, krajobraz (w tym krajobraz kulturowy), wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, dostępność do złóż kopalin, ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymagany zakres monitoringu.

W związku z tym, po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w dalszej kolejności zostanie uruchomiona procedura udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, a lokalna społeczność będzie informowana poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BIP – ogłoszenia i na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania.

Organ prowadzący postępowanie może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081):

1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, w razie braku zgody wnioskodawcy na zmianę wariantu.

2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy

oraz jeżeli nie otrzyma pozytywnych uzgodnień raportu oddziaływania na środowisko od organów uzgadniających.

W innych przypadkach organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest do wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, określając w nich uwarunkowania jakie zakład musi spełnić w dokumentacji projektowej, aby uzyskać decyzję  o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę.

W oparciu o art. 82 ust 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując organy, którym także należy ją przedstawić, spośród regionalnego dyrektora ochrony środowiska; wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; starosty; marszałka województwa; wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek monitorowania, określając jego zakres, termin i obowiązki, co do przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym należy przedłożyć wyniki, spośród: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jednocześnie informuję, iż procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, wydawanej przez Starostę.

W przypadku stwierdzenia przez Starostę, że we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nakłada obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż projektowany zakład przy produkcji będzie posiadał obieg zamknięty, a ciepłem odzyskanym z pieca ogrzewane będą: budynek socjalny, suszarnie oraz  hala pakowania. Wartości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń z projektowanych emitorów obliczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przekroczą wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr. 16 poz. 87).

Ponadto w nałożonym przez organ raporcie oddziaływania na środowisko dodatkowo zobowiązano Inwestora do przeprowadzenia analizy przewidywanych oddziaływań instalacji na jakość powietrza, która winna zawierać część opisową, obliczeniową i graficzną oraz obejmować tereny pozostające w strefie oddziaływania przedsięwzięcia, w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej oraz budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Podkreślić należy, iż firma Gryfskand w swoim zakładzie na terenie miejscowości Hajnówka prowadzi zakład produkcji węgli aktywnych, których technologia produkcji całkowicie różni się od technologii produkcji węgla drzewnego.”

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij