Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Wolne mieszkania. Osiedle Karoliny.pl w Rzeszowie

Praca w policji – stanowisko cywilne

Opublikowano: 2018-12-04 12:17:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 39000 z dnia 04.12.2018 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: rejestracji i obiegu poczty jawnej

w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 13

35-025 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca z wykorzystaniem monitora ekranowego.

Praca kancelaryjno – biurowa

Ośmiogodzinny system pracy

Realizacja przewozu poczty jawnej i niejawnej

Wysiłek fizyczny związany z przewozem poczty, przenoszeniem przesyłek

 

ZAKRES ZADAŃ

- Czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania

- Elektroniczna rejestracja poczty w systemie E-DP

- Przyjmowanie i segregacja dokumentów składanych przez klientów w kancelarii ogólnej w celu przekazania ich do realizacji

- Załatwianie korespondencji jawnej Wydziału (przychodzącej, wychodzącej) i prowadzenie ewidencji w tym zakresie

- Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym pism składanych w kancelarii

- Przygotowanie pism wraz z dokumentami złożonymi w kancelarii niezgodnie z właściwością miejscową w celu przekazania do właściwych organów

- Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

- Czynności związane ochroną i przewozem poczty jawnej w celu szybkiej dystrybucji i zabezpieczenia w tym kierowanie pojazdem służbowym

- Prowadzenie rejestrów dla dokumentacji, która wpływa lub jest odbierana z Kancelarii Ogólnej

- Realizacja czynności związanych z programem poczta specjalna

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe : 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej

- terminowość i dyscyplina pracy

- znajomość systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obsługi na poziomie podstawowym

- znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi

- umiejętność współpracy z innymi pracownikami

- znajomość ustawy o służbie cywilnej

- znajomość ustawy o Policji

- znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

- znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

- znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

- prawo jazdy kategorii „B”

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopia prawa jazdy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Miejska Policji w Rzeszowie,

- ul. Jagiellońska 13,

- 35-025 Rzeszów

- Kancelaria ogólna

- II piętro, pokój 218

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W RZESZOWIE TEL:17-858-33-05

- Kontakt do inspektora ochrony danych: 17-858-33-63

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RZESZOWIE

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty

i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne, które nie zawierają dokumentów, oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8583463.

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

DO POBRANIA WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

 

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Parlamentu Europejskiego

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij