Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

Opublikowano: 2018-11-07 21:59:37, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW. Na aplikacje biblioteka czeka do 23 listopada 2018.

 

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie lub pedagogiczne),

2) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

3) znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży,

4) biegła obsługa komputera (m.in.: Word, Excell, Power Point), urządzeń mobilnych i biurowych,

5) znajomość programów graficznych,

6) umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,

7) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,

8) kreatywność, otwartość na nowe zadania, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność.

 

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników

w systemie dwuzmianowym,

2) inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalno – edukacyjnych,

3) tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej,

4) opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczeń,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,

6) dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,

7) ochrona zasobów placówki.

 

Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, w tym w soboty,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w Filii bibliotecznej nr 7 w Rzeszowie,

4) wynagrodzenie zasadnicze  2.250,00 zł brutto,

5) dodatek stażowy,

6) pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy,

5) oświadczenie o treści:

 


„Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sprzątaczki w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.

 

2. Zapoznałam/łem się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dla kandydatek/kandydatów do pracy, zawartą w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko.

 

3. Przyjmuję do wiadomości, że:

 

1) administratorem  moich danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35 – 010 Rzeszów,

 

2) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem,

 

3) obowiązek podania danych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),

 

4) podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), jest dobrowolne.

 ……………………..                                                      ……………………………

 

(miejscowość i data)                                                  (czytelny własnoręczny podpis)”

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów;

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy;

 

3) w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru i po tym okresie  niszczone;

 

5) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

 

6) przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

7) podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;

 

8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

10) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.

 

11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne, własnoręcznie podpisane, należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie ul. Sokoła 13, lub przesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13 w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku


Kontakt w sprawie rekrutacji: kadry@wimbp.rzeszow.pl, tel. (17) 86 69 405

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij