Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji

Opublikowano: 2018-10-09 11:59:23, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 35538 z dnia 06.10.2018 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych

w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Sprawowanie funkcji przewodniczącego lub sekretarza komisji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;

- Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie materiałów przekazanych przez inne komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie oraz publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania odpowiednio w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie zamówień publicznych, w dzienniku urzędowym Unii europejskiej oraz w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim w celu rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego;

- Przygotowywanie propozycji rozwiązań dotyczących wyjaśnień w zakresie: treści złożonych ofert, rażąco niskiej ceny oferty, poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, złożenia ofert uzupełniających w celu sprawdzenia poprawności złożonych ofert;

- Przygotowywanie propozycji wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, modyfikacji treści warunków zamówienia, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru ofert, unieważnienia postępowania, odpowiedzi na złożone odwołania w celu przeprowadzenia i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- Przygotowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych w celu prawidłowego wydatkowania środków budżetowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

- Wykształcenie: wyższe

- Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku pracy w administracji publicznej

- Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o zamówieniach publicznych oraz aktów wykonawczych

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

- Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, ekonomii, zarządzania lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

- Powyżej roku doświadczenia w obszarze dotyczącym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

- Umiejętność obsługi komputera

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego np. : kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu - potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Wojewódzka Policji

- ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

- Wydział Kadr i Szkolenia

- budynek A, II piętro, sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

- Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.kwp.@rz.policja.gov.pl.

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

DO POBRANIA

WZORY OŚWIADCZEŃ:

- Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij