Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Informatyk w urzędzie

Opublikowano: 2018-09-17 14:01:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie nr OP.BIP.110.17.2018 z dnia 04.09.2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

Dyrektor Oddziału Regionalnego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Młodszy informatyk

w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji w OR KRUS w Rzeszowie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa systemów informatycznych eksploatowanych w OR KRUS w Rzeszowie i podległych Placówkach Terenowych,

- wdrażanie nowych systemów użytkowych,

- wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem sieci LAN/WAN,

- realizacja procesów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak windy.

Wykształcenie:

- poziom: wyższe lub średnie

- kierunek: informatyczne lub pokrewne

Wymagania konieczne:

- co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

- znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,

- znajomość systemów operacyjnych Windows oraz pakietu Office,

- znajomość sieci LAN/WAN,

- umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

- umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- dyspozycyjność,

- prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

- znajomość języka angielskiego na poziomie min. średnim

- znajomość zagadnień dotyczących archiwizacji danych,

- umiejętność administrowania systemami Windows Server,

- znajomość zagadnień związanych z usługami terminalowymi Windows Server,

- znajomość zagadnień z zakresu Active Directory.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wskazanego naboru,

- oświadczenie o niepełnosprawności – jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,

w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów oraz na rozmowie kwalifikacyjnej okaże dokument

potwierdzający niepełnosprawność

Wzór kwestionariusza i oświadczeń do pobrania ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus/).

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą

być własnoręcznie podpisane.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 weryfikacja formalna dokumentów,

 sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub

 rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 20.09.2018 r.

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 103

ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy OP.BIP.110.17.2018

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty pracy bez zaznaczonego numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu

do siedziby jednostki KRUS).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane

przez tłumacza przysięgłego.

Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających

wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej

w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo telefonicznie lub za pomocą

poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-867-34-25 lub adresem e-mail : rzeszow@krus.gov.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą

w Warszawie, al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krus.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks Pracy;

4) Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po ogłoszeniu

wyniku naboru. Natomiast dane osobowe wymagane przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

przechowywane będą przez okres 5 lat poczynając od dnia 01 stycznia roku następnego od daty zakończenia procesu

rekrutacyjnego;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

DYREKTOR mgr Jolanta SAWICKA

 

Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik pdf)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik Word)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik pdf)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik Word)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik pdf)
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij