Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Nabór na aplikację na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Opublikowano: 2018-08-24 14:21:51, przez: admin, w kategorii: Praca

 

Numer ogłoszenia: ADK/2019 „A”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

ogłasza nabór w ramach

pierwszego konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019 (ADK 2019 „A”)

Rozpoczęcie aplikacji: 4 lutego 2019

Początek konkursu: 9 października 2018

Główne obowiązki aplikanta:

1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej

3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej

4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji

5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

1. obywatelstwo polskie

2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne

3. znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej (C1)

4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z doklejoną w nim kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

2. życiorys (zgodnie ze wzorem)

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A)

4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na <https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach>

5. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

Etapy konkursu:

1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki

2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów)

3. Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych

4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji oraz współpracy z innymi, odporności na stres)

5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA:

 szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

 do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną

 osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego

 do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

Harmonogramu konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które będą odbywały się w Warszawie, w następujących terminach:

1. Sprawdziany wiedzy ogólnej oraz umiejętności analitycznych – 9 października 2018

2. Sprawdzian znajomości języków obcych – 16-17 października (część pisemna) oraz 7-9 listopada 2018 (część ustna)

3. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego – 14-22 listopada 2018

4. Rozmowy kwalifikacyjne – 27-30 listopada 2018

Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej w sytuacjach uzasadnionych interesem służby zagranicznej.

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2019 „A”:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ. Dokumenty które wpłyną po ww. dacie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe zostaną uznane za dostarczone w terminie pod warunkiem jednoczesnego przesłania zgłoszenia na ad.sekretariat@msz.gov.pl

Dokumenty należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Akademia Dyplomatyczna MSZ

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2019 „A”

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766 i 5238438.

Do pobrania

Wzór wniosku o przyjęcie na aplikację 

Wzór życiorysu 

 

Więcej o: MSZ

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij