Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

Opublikowano: 2018-03-23 08:28:34, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LVII sesjA Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (27 marca 2018 r.) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

Proponowany porządek obrad:  

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: LVII/9/2018).

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (druk: LVII/10/2018).

 3. Oświadczenia i informacje.
 4. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2017 r.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat planów miasta Rzeszowa w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na wzgórzach nad osiedlem Zalesie w rejonie ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat opóźnień w opracowaniach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: „Nad Zalewem”, oraz „Park Sybiraków” w Rzeszowie.
 9. Uchwała w sprawie apelu Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie działań zmierzających do ochrony terenów zielonych w rejonie ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego.

  1. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących rewitalizacji rzeszowskich parków.
 10. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa o stanie zaawansowania uzgodnień związanych z przejęciem od Skarbu Państwa Zamku Rzeszowskiego oraz o stanowisku Marszałka Województwa Podkarpackiego w tej sprawie.

 11. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Szpitalnej, pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym, a Centrum Medycznym Medyk.

 12.  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych (druk: LVII/6/2018).

   

  1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych (druk: LVII/7/2018).
  1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie (druk: XLII/20/2017).

 14. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. Uchwały Nr LXXX/1445/2014 z 30 września 2017 r. – MPZP Nr 262/2/2014 w rejonie cmentarza na Os. Budziwój).

 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową.

 16. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie.

 17. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – IV część.

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Witolda (druk: LVII/3/2018).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. W. Pola w Rzeszowie.

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie.

 21. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (druk: LVII/8/2018).

 22. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za staże zawodowe i stypendium za praktyki zawodowe oraz zasad refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” (druk: LVII/2/2018).

 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród (druk: LVII/5/2018).

 24. Uchwała w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom oddelegowanym do pracy w charakterze doradcy metodycznego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 25. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowania rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk: LVII/4/2018).

 26. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Rzeszów (Polska) i Split (Chorwacja).

 27. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: LVII/1/2018).

 28. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa.

 29. Interpelacje i zapytania.

 30. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

20a. Uchwała w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

23a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego.

31a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij