Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Bezzwrotne dotacje, bon na zasiedlenie, doposażenie miejsca pracy dla niepracujących osób młodych z Podkarpacia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Promocje i Jarmark Świąteczny w Plaza Rzeszów

„Szansa na Sukces” - projekt stażowy

Opublikowano: 2018-03-21 21:18:54, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób niepełnosprawnych (48 kobiet, 32 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych,

z których minimum 50% uzyska kwalifikacje zawodowe, będących mieszkańcami województwa podkarpackiego, w wieku aktywności zawodowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, które są mieszkańcami województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC), są bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i zakwalifikowaną do III profilu pomocy lub nie podlegającą profilowaniu) lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą:

 

- kobiety – 5 pkt;

- osoby zamieszkałe na terenie wsi – 2 pkt;

- osoby do 25 roku życia bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt;

- osoby niebiorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach – 2 pkt;

- osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt;

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

Nabór do projektu będzie realizowany w dwóch turach:

• I nabór: od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. - runda podstawowa,

• od 01.10.2017 r. do 30.10.2017 r. - runda uzupełniająca,

• II nabór: 01.03.2018 r. do 30.04.2018 r. - runda podstawowa.

 

INFORMACJA !!! W trakcie II naboru do projektu zostanie zrekrutowanych 36 Uczestników, w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn.

 

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba przyznanych punktów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Projektu oraz poprawność i kompletność złożonych w terminie rekrutacji dokumentów.

O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci zostaną powiadomieni jak najszybciej, po zamknięciu rekrutacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Szansa na Sukces”:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Szansa na Sukces”:

Dokumenty związane z realizacją stażu w ramach projektu "Szansa na sukces":

Razem Możemy Więcej

 

Projekt oferuje 80 półrocznych płatnych staży, których uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe w miejscu wykonywania pracy. Po zakończonym stażu będzie możliwość uzyskania zatrudnienia w Zakładzie Pracy przyjmującym na staż. Skierowanie na staż będzie poprzedzone m.in. przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwem zawodowym, szkoleniem zawodowym.

Pracodawcom / Zakładom Pracy projekt oferuje możliwość pozyskania pracowników (stażystów), których wynagrodzenie przez okres 6 miesięcy będzie finansowane ze środków unijnych (RPO WP). Osoby kierowane na staż będą dobierane w ten sposób, aby ich motywacja umiejętności i potencjał rozwojowy w możliwie najbardziej efektywny sposób przyczyniły się do realizacji celów pracodawcy.

 

Każdy z uczestników projektu „Szansa na sukces” zostanie objęty kompleksowym wsparciem w skład którego wchodzi:

 

wykonany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania,

poradnictwo zawodowe (w formie grupowych spotkań),

szkolenia (treningi) z zakresu aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (grupowe i indywidualne),

szkolenie zawodowe przed rozpoczęciem stażu (wg potrzeb),

stypendium szkoleniowe (w związku z odbywaniem szkolenia zawodowego),

badania lekarskie na potrzeby odbycia stażu,

półroczny staż w zakładzie pracy wg ustalonego programu pod okiem opiekuna– wysokość stypendium stażowego wynosi 1850 zł brutto miesięcznie;

pośrednictwo pracy,

zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, IPD i poradnictwo zawodowe,

zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną,

wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 

Szczegółowe warunki korzystania z w/w wsparcia są podane w zamieszczonych powyżej dokumentach rekrutacyjnych do projektu „Szansa na Sukces”.

 

Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku.

Wartość projektu wynosi: 1 967 328,00 zł.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 672 228,80 zł.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Szansa na sukces” prosimy o kontakt:

 

Biuro projektu: Preinkubator Akademicki PPNT, 35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2C

tel.: 17 850 42 98, 17 773 68 43

e-mail: mklimczak@rarr.rzeszow.pl; aflorek@rarr.rzeszow.pl; ekogutek@rarr.rzeszow.pl

 

 

 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij