Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

#SojuszSpójności – deklaracja podpisana

Opublikowano: 2018-02-03 08:08:00, przez: admin, w kategorii: Polityka

BRUKSELA. W Domu Polski Wschodniej Brukseli podpisana została Deklaracja Spójności. Dokument sygnowali przedstawiciele Podkarpacia, Warmii i Mazur, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Podlaskiego oraz gościnnie - Mazowsza.

#SojuszSpójności – deklaracja podpisana

 

Deklaracja zakłada wspólne działania na rzecz silnej polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 r., koordynowane przez Europejski Komitet Regionów. Do sojuszu mogą się przyłączyć wszystkie osoby, organizacje i instytucje dążące wspólnie do tego, by przyszła UE prowadziła efektywniejszą i bardziej widoczną politykę spójności dla wszystkich regionów.

- Pieniądze pomogły nie tylko instytucjom, ale przede wszystkim społecznościom lokalnym. Bardzo dobrze widać to na Podkarpaciu. Dlatego dla nas jest bardzo ważne aby polityka spójności była kontynuowana. To bardzo istotne, że w ramach polityki spójności, decyzje o tym gdzie przeznaczone zostaną fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego nie zapadają w Brukseli, ale w Rzeszowie i podejmuje je zarząd województwa, które jest instytucją zarządzającą – powiedziała reprezentująca województwo podkarpackie wicemarszałek Maria Kurowska.

Podpisaniu deklaracji towarzyszył Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

- Od funduszy spójności zależy rozwój całej Unii Europejskiej. Europa to ludzie mieszkający w konkretnych społecznościach lokalnych. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, jak można zmieniać ich najbliższą okolicę. To ich zdanie będzie decydowało o przyszłości Unii – powiedział Lambert.

Polityka spójności jest najważniejszym instrumentem europejskim wspierającym spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Unii Europejskiej i należy do najbardziej zauważalnych unijnych strategii politycznych na poziomie lokalnym i regionalnym, ukazując obywatelom zalety integracji europejskiej.

Województwo podkarpackie od dawna zabiega aby w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r., kształt polityki spójności nie uległ marginalizacji. Na tym stanowisku nie jest odosobnione. Większość regionów Państw Wspólnoty lobbuje na rzecz utrzymania zbliżonego do obecnego poziomu dotacji, szczególnie istotnych dla biedniejszych obszarów Unii. Obecny w Domu Polski Wschodniej Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, który przybył na zaproszenie przedstawiciela Województwa Podkarpackiego w Brukseli, po podpisaniu deklaracji powiedział, że utrzymanie środków w ramach polityki spójności warunkuje dalszy rozwój UE.

 

Tekst deklaracji Sojuszu Spójności:

#CohesionAlliance na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.

Polityka spójności jest główną europejską strategią inwestycyjną służącą osiągnięciu zapisanego w Traktacie celu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Wnosi ona wyraźną wartość dodaną, tworząc miejsca pracy, zapewniając trwały wzrost gospodarczy i nowoczesną infrastrukturę, pokonując bariery strukturalne, wspomagając kapitał ludzki oraz podnosząc jakość życia. Umożliwia ona również współpracę regionów, miast i gmin z różnych państw członkowskich, a także współpracę z sektorem prywatnym, instytucjami naukowymi i partnerami społecznymi na szczeblu regionalnym.

 

W ramach #CohesionAlliance działamy wspólnie na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Unii Europejskiej po 2020 r. Przyjmujemy zatem następujące zasady i apelujemy do przedstawicieli wszystkich instytucji na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstw, by uczyniły to samo w nadchodzących miesiącach.

 

W imieniu #CohesionAlliance oświadczamy, że polityka spójności:

1. odgrywa rolę długofalowej polityki inwestycyjnej dla wszystkich regionów w Europie, wspierając wzrost i zatrudnienie na szczeblu lokalnym i regionalnym, propagując nowatorskie rozwiązania w takich dziedzinach jak zmiana klimatu, transformacja energetyki, włączenie społeczne, a także współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna;

2. jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jako wyraz europejskiej solidarności zmierzającej dopokonania podziałów gospodarczych, społecznych i terytorialnych i dającej każdemu obywatelowi bez względu na miejsce zamieszkania w Europie realną szansę na doświadczenie korzyści płynących z Unii Europejskiej;

3. musi być lepiej rozpowszechniana jako strategia polityczna UE najbliższa obywateli, która wywiera bezpośredni wpływ na ich życie codzienne;

4. musi być nadal skuteczną strategią polityczną wyposażoną w wystarczające zasoby w wysokości co najmniej jednej trzeciej przyszłego budżetu UE dostarczane w formie dotacji, a w stosownych przypadkach w formie instrumentów finansowych;

5. musi się opierać na istniejących europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych wraz ze wspólnym zbiorem przepisów;

6. wymaga wzmocnienia zasady partnerstwa oraz podejścia ukierunkowanego na konkretne obszary poprzez rozwinięcie kluczowej roli władz lokalnych i regionalnych w realizacji polityki w oparciu o aktywne włączenie społeczności miejskich i wiejskich oraz propagowanie narzędzi stymulujących i wspierających rozwój lokalny poprzez zintegrowane strategie;

7. musi być lepiej skoordynowana z innymi strategiami politycznymi UE na równych warunkach działania oraz uwzględniać specyfikę gmin, miast i regionów w Unii Europejskiej;

Wybierz studia w WSPiA

8. nie może być ograniczona szeregiem warunkówna poziomie europejskim, na które władze lokalne i regionalne oraz inni beneficjenci nie mogą wywrzeć wpływu;

9. musi zostać uproszczona i poprawiona w oparciu o większe zaufanie między szczeblami sprawowania rządów wdrażającymi fundusze oraz bardziej elastyczne i zróżnicowane podejście.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij