Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Targi Carpathia Hunting & Forestry

Praca w Miejskim Zarządzie Dróg

Opublikowano: 2017-10-12 22:17:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika do Działu Finansowo-Księgowego, w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub wyższe inne oraz ukończony kurs lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,

- staż pracy – co najmniej 4 lata w obszarze finansów lub rachunkowości, w tym co najmniej rok w jednostce sektora finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:

- staż pracy lub doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań związanych z planowaniem budżetu i jego zmianach w jednostce sektora finansów publicznych,

- praktyczna znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,

- praktyczna znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Excel i MS Word,

- umiejętności obsługi programów księgowych,

- zdolności analitycznego myślenia,

- dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,

- sumienność, dokładność, terminowość, opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu,

- odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sporządzanie projektów planów oraz wieloletniej prognozy finansowej (WPF),

- przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian w planie oraz WPF,

- prowadzenie zestawień i analiz dotyczących WPF, planu roku bieżącego, wykonania,

- zaangażowania, a także złożonych Wniosków i wprowadzonych zmian,

- prowadzenie ewidencji księgowej planu i uzgadniania kont księgowych dotyczących planu,

- kontrola dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zgodności zapisów z planem oraz WPF,

- sporządzanie sprawozdania opisowego z wykonania planu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- umowa na czas zastępstwa pracownika,

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepełnosprawności,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa do Działu Finansowo-Księgowego”, w terminie do dnia 16 października 2017 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.).

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 Pliki do pobrania:

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij