Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Expo w G2A Arena

Będą dotacje na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza polsko-słowackiego

Opublikowano: 2017-08-08 09:03:37, przez: admin, w kategorii: Biznes

18 września 2017 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Nabór będzie uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej przy użyciu generatora wniosków on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

Po przesłaniu wniosku należy wygenerować i wydrukować dokument„Potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji”. Wydrukowany dokument, w celu potwierdzenia jego ważności, musi podpisać partner wiodący (osoba wskazana we wniosku). Następnie skan  dokumentu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 10 listopada 2017roku.

Potwierdzenie musi zostać wysłane w czasie trwania naboru. Dokument wysłany po terminie naboru zostanie odrzucony, a wniosek o dofinansowanie nie zostanie zarejestrowany.

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- kościoły i związki wyznaniowe.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:

- Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),

- Wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych, w tym w zakresie efektywności energetycznej,

- Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe),

- Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami takimi jak m.in.: środowisko akademickie, instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe (np. współpraca akademicka między uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowymi i społecznymi w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej),

- Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

- Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości poprzez np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe,

- Wspólną transgraniczną promocję poświęconą dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach),

- Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrona i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych,

- Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa,

- Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,

- Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,

- Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.
Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena techniczna

- ocena  merytoryczna

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji i działań oraz spełnienie warunków specyficznych dla naboru.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, do 5 mln euro. Minimalna wartość dofinansowania to 200 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to  około 24 mln euro.


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij