Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Przetarg na drogę S19 Babica-Barwinek w nowej formule

Opublikowano: 2017-04-21 22:00:53, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Ogłoszony został przetarg nieograniczony w nowej formule na wykonanie koncepcji programowej dla 75-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 w. Babica-Barwinek (gr. państwa).

Przetarg na drogę S19 Babica-Barwinek w nowej formulePrzetarg na drogę S19 Babica-Barwinek w nowej formule
Przetarg na drogę S19 Babica-Barwinek w nowej formule

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy ocenie ofert, oprócz kryterium cena, będzie brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Termin składania ofert to 31 maja 2017r.

 

Postępowanie przetargowe

 

Przetarg obejmuje wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odc. w. Babica-Barwinek (gr. państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zamówienie to zostało podzielone na 4 zadania:

Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) - Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45 km

Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) - Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km

Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe"” (bez węzła) - Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km

Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) - Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km

 

Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę na dowolną ilość zadań jednak ostatecznie będzie mógł realizować maksymalnie 2 zadania. Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden Wykonawca złoży oferty dla większej liczby zadań niż dwa i spełnią one wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzymają największą liczbę punktów (sumę) z kryteriów przyjętych do oceny danego zadania, Wykonawcy zostaną udzielone zamówienia na dwa pierwsze zadania (na których złożył najkorzystniejszą ofertę) zgodnie z kolejnością numeracji zadań (Zadania numerowane są od 1 do 4).

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - i to jest wynik prac działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów - GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 pkt i kryteria pozacenowe - 40 pkt. Te ostatnie są zróżnicowane w zależności od zadania:

- dla Zadania 1 są to: Termin Realizacji, Doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego, Doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego, Doświadczenie Projektanta Tunelu

- dla Zadania 2, Zadania 3 i Zadania 4 są to: Termin Realizacji, Doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego, Doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego

 

Warto też dodać, że GDDKiA jako inwestor wymaga, aby wykonanie dokumentacji projektowej stadium Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla drogi ekspresowej S19 zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż:

- dla Zadania 1: 29 miesięcy od dnia podpisania umowy

- dla Zadania 2: 25 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- dla Zadania 3: 22 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- dla Zadanie 4: 25 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Zakres Koncepcji Programowej

 

W ramach zamówienia Wykonawca:

- przygotuje Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu (dla Zadania 1), plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację

i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno - inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny (dla Zadania 1);

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

 

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpathia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj". Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.

 

Przebieg odcinka S19

 

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km (w zakresie Zadania 1), 42 estakad o łącznej długości ok. 15,7 km, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna). Zakres planowanego zamówienia obejmuje kompleksowo całą inwestycję w tym: drogę główną, drogi poprzeczne, węzły, MOP-y, obwody utrzymania, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij