Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli 30 lipca 2015

Opublikowano: 2015-07-30 10:00:00, przez: admin, w kategorii: Samorządy

STALOWA WOLA.

Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli 30 lipca 2015

 

W czwartek (30 lipca 2015) o godz. 9.00 w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 10 (sala nr 2.10.-II piętro) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

5. Interpelacje i wnioski Radnych.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015rok (dot. kwoty 324.294,02zł).

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015rok (dot. kwoty 1.609.388,55zł).

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Inkubator Technologiczny Sp. za o.o. oraz na objęcie przez Gminę Stalowa Wola. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale tej Spółki.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2015 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowicach z terenu Gminy Stalowa Wola.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa (dot. dz. Nr 855/5, 806/9, itd.).

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych obiektów.

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola.

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dolina w Stalowej Woli.

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru „Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN” nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Stalowa Wola.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 1029/5, itd.).

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 582/1, 583/1).

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat (dot. części działki nr 835/26).

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości(dot. części działki nr 867/4).

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (dot. części działki nr 287/14, 318/3, itd.).

26. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia lokali na lokale socjalne.

29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, określenia zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

30. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli.

31. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

32. Sprawy różne.

33. Zamkniecie obrad Sesji.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij