Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Praca wakacyjna studentów w Niemczech w 2015 roku

Opublikowano: 2015-01-20 19:14:41, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dostał z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn ofertę pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na czas wakacji – lato 2015 r.

Rekrutacja do pracy w Niemczech

 

Dla województwa podkarpackiego przyznanych jest 10 miejsc, z możliwością utworzenia listy rezerwowej O zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się: studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015r.

Ponadto trzeba przynajmniej dobrze znać język niemiecki, być gotowym w do pracy, przez co najmniej dwa miesiące i to niezależnie od lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

- 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2014" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie "Bewerbung 2014";

- 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);

- 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

- 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Arbeitsmarktzulassung”;

Studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;

ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni

Podanie "Bewerbung 2014" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),

Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą jednocześnie ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną odrzucone;

Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

Każdy student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Arbaitsmarktzulassung”.

 

Nie będą akceptowane:

dokumenty bez stempla uczelni

dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni

dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem

dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

1 Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

2 Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.

3 Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

4 Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.

5 Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

6 Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).

7 Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów zostaną przesłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2014r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z podjęciem zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Składanie podań studentów/uczniów z terenu woj. podkarpackiego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2015r. (decyduje data wpływu dokumentów do WUP).

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonu: 17 85 09 203

 

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej WUP: www.wup-rzeszow.pl

1. podanie "Bewerbung 2014"

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

2. zaświadczenie o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"

3. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych

4. oświadczenie zawierające informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów

5. informacja dla studentów „Arbeitsmarktzulassung”